Ida klam­born – De­sig­nar med kvin­nan som fö­re­bild

Plaza Kvinna - - MODE -

Vad är det som gör att din de­sign känns så ny och fräsch, skul­le du sä­ga?

– Kanske för att jag he­la ti­den ifrå­ga­sät­ter mi­na idéer, de som står kvar har gått ige­nom någ­ra tanke­pro­ces­ser. Kill your dar­lings. Du klär många coo­la ar­tis­ter, bland an­nat Za­ra Lars­son och Sil­va­na Imam. Vad är det som till­ta­lar dem?

– Jag tror att det är de till­ta­lan­de fär­ger­na jag of­ta job­bar med, snit­ten och att klä­der­na är väl­digt star­ka i sig själ­va, de är ro­li­ga att bä­ra. Dess­utom står jag och de jag ar­be­tar med för sam­ma vär­de­ring­ar och prin­ci­per; det finns en vik­tig röd tråd helt en­kelt. På vil­ket sätt är mo­de po­li­tiskt?

– Det kan va­ra po­li­tiskt – ba­ra i hur du väl­jer ut mo­del­ler till vis­ning­ar finns ett ställ­nings­ta­gan­de. El­ler i vad jag som de­sig­ner väl­jer att ta upp i in­ter­vju­er, so­ci­a­la me­di­er och så vi­da­re. Hur ser du på fe­mi­nism?

– Det ska va­ra själv­klart, för al­la. Jag ser fram emot den dag då män­ni­skor in­ser att det är till al­las för­del att det blir jäm­ställt i sam­häl­let. Det är in­te håll­bart att kvin­nors var­dag in­ne­hål­ler hat, hot och sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er. Vi har kom­mit en bit på vägen, det som be­hövs nu är att män­nen kan se sin del och sitt an­svar i den här frå­gan. Fe­mi­nis­men är min vik­ti­gas­te hjär­te­frå­ga som jag brin­ner för. Be­rät­ta om vår­kol­lek­tio­nen ...

– Ne­ver Pro­mi­sed You a Ro­se­gar­den är en me­lan­ko­lisk kol­lek­tion i svart, ro­sa, rött, mint och vin­rött, och prin­tet som är kär­nan i kol­lek­tio­nen är ett viss­nan­de rosmöns­ter. Jag ha­de fak­tiskt en rik­tig ro­sen­bus­ke hem­ma som jag lät viss­na un­der en pe­ri­od och som jag se­dan an­vän­de till prin­tet. Och höst­kol­lek­tio­nen?

– Det är en mer ut­å­ta­ge­ran­de kol­lek­tion, som grun­dar sig i en fik­tiv klubb som jag hit­tat på. Den har haft sin gro­grund i tan­ken på ett rum el­ler en mil­jö för kvin­nor – unga och gam­la – som möts, och de sam­tal som upp­står och den trygg­het som ska­pas i så­da­na mil­jö­er. Det kan va­ra i kö­ket hem­ma hos din vän, när ni kä­kar mat, må­lar nag­lar­na el­ler dric­ker vin. Det kan va­ra på tjejto­a­let­ten ute på klub­ben, i bastun på bad­hu­set el­ler på din mor­mors kaf­fe­rep med vä­nin­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.