Ett min­ne för li­vet!

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

we­ek­en­dre­sa – jag var nio år gam­mal Jag minns min förs­ta och skul­le fly­ga för förs­ta gång­en. Des­ti­na­tio­nen var Flo­rens, och jag minns att vi cir­ku­le­ra­de runt, runt ovan­för flyg­plat­sen in­nan vi kun­de lan­da. Till slut var de tvung­na att ta ner pla­net för att bräns­let var på väg att ta slut. Det var en om­tum­lan­de förs­ta flyg­tur, men väl fram­me minns jag hur jag fick upp­täc­ka nya sma­ker, nya sätt att le­va och ett nytt språk.

Jag var nio år gam­mal och min pap­pa ha­de nyss gått bort – jag minns hur jag, min fas­ter Bit­te och far­bror Lasse res­te till Ita­li­en för att få and­rum – kanske skul­le vi må li­te bätt­re i en ny stad. Vi gick vil­se i grän­der, och fast­na­de i små hål i väg­gen där ita­li­e­na­re drack röd­vin och mum­sa­de på ape­ri­ti­vo. På mark­na­den köp­te jag en li­ten la­tex­fi­gur – fem mi­nu­ter se­na­re ha­de jag sön­der den, och dess in­ne­håll, po­ta­tis­mjöl, lan­da­de över mig. Men trots det­ta lil­la missö­de, och trots att vår för­se­na­de dags­ut­flykt till Venedig slu­ta­de i ös­regn och en fryspiz­za på värs­ta tu­rist­ha­ket (och att jag kanske in­te skul­le ha valt att kö­pa den ill­grö­na klän­ning­en i syn­tet), så blev det här en re­sa att min­nas för li­vet, som vi of­ta pra­tar om och skrat­tar åt.

För visst finns det ing­et bätt­re än att upp­täc­ka nya sa­ker? På si­dan 50-59 de­lar re­dak­tio­nen med sig av si­na ab­so­lu­ta fa­vo­rit­stä­der för en week­end i vår. Me­dan de re­ser till Bar­ce­lo­na, Kö­pen­hamn, Ber­lin och Bud­a­pest – så hål­ler jag mig på hem­ma­plan den här gång­en och de­lar med mig av mitt Stock­holm.

Förutom det kan du lä­sa om en rad and­ra des­ti­na­tio­ner – Pa­ris, New York och Lon­don är någ­ra av dem. Dess­utom pre­sen­te­rar vi vårens in­red­ningstren­der, och vårens mås­te-plagg är såklart de i de­nim.

Trev­lig re­sa!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.