Mix & Match

I vår mix­ar och mat­char vi hejvilt bland sä­song­ens tren­der. Vi tror be­stämt att det rå­der mo­de­an­ar­ki!

Plaza Kvinna - - JUST NU -

och möns­ter som Ovän­ta­de färg­kom­bi­na­tio­ner kroc­kar – i vår är det ba­ra din fan­ta­si som sät­ter grän­ser­na!

När allt är tillå­tet och du kan blan­da färg och möns­ter och mat­cha tra­di­tio­nel­la klas­si­ker hur som helst är det en­kelt att ska­pa en per­son­lig stil. In­spi­re­ras av mo­de­tung­vik­ta­re som Pra­da och Miu Miu som ta­git sig an den spän­nan­de, men ris­kab­la, ut­ma­ning­en att ta fram den rät­ta eklek­tis­ka sti­len med ret­ro­touch.

Mar­nis Con­su­e­lo Castig­li­o­ni vi­sa­de att hon har ett öga för rätt to­ner av rö­do­ran­ge, brunt och mörk­grönt un­der SS16-vis­ning­en – fär­ger som få and­ra de­sig­ners skul­le vå­ga vi­sa till­sam­mans med gult, blått och ljus­ro­sa.

Mix & match-tren­den kanske in­te är den enk­las­te att be­mäst­ra. Det är en trend du an­ting­en älskar el­ler ha­tar, men när du väl fat­tat ga­lop­pen kom­mer du in­te att kun­na slu­ta. Helt plöts­ligt har du en upp­sjö av al­ter­na­tiv kvar när det är dags att tvät­ta.

Vå­ga blan­da ohäm­mat för out­fits som osar ener­gi, själv­sä­ker­het och gläd­je. Den svar­ta skru­den har fått sig en ut­ma­na­re till vå­ren – och vi tror visst be­stämt att mix & match kam­mar hem rond 1. Röd po­lo­trö­ja, 150 kr, Mon­ki.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.