Det som är sex­igt för en ge­ne­ra­tion kan va­ra av­tän­dan­de för näs­ta.

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

ge­nom att fyl­la i tom­rum­met i ”I ______ in #mycal­vins” och pla­ce­ra tex­ten på en egen bild, och de officiella kam­panj­bil­der­na fö­re­stäl­ler förutom Ken­dall Jen­ner och Jus­tin Bie­ber även hip­ho­par­tis­ter som Fet­ty Wap, Kendrick La­mar, Jo­ey Ba­da$$ och FKA twigs. Att ha med just FKA twigs i en kam­panj för mär­ket var en dröm som gick i upp­fyl­lel­se för Kevin Car­ri­gan, som be­rät­tar vad han in­spi­re­ra­des av in­för årets vår- och som­mar­kol­lek­tion.

– Sä­song­ens te­ma har va­rit en stu­die i kon­tras­ter: det upp­kläd­da och det av­kläd­da, det fe­mi­ni­na och det mas­ku­li­na, det oskyl­di­ga och det ero­tis­ka. Vi om­fam­na­de ovän­ta­de la­ger-på-la­ger­kom­bi­na­tio­ner för att ska­pa en käns­la av en in­ne­bo­en­de och öp­pen­sin­nad in­di­vi­du­a­lism. På dam­si­dan är loo­ken ro­man­tisk och ofär­dig, och kom­bi­ne­rar fe­mi­ni­na slip­klän­ning­ar i spets med råsku­ren de­nim.

Mo­de­hu­set Cal­vin Kle­in star­ta­des re­dan 1968, och un­der åt­minsto­ne de se­nas­te 30 åren har Cal­vin Kle­in Jeans va­rit i ro­pet – in­te minst för si­na kam­pan­jer. I en iko­nisk film­snutt från 1981 und­ra­de en då en­dast 15 år gam­mal Broo­ke Shi­elds för­fö­riskt: ”You wan­na know what comes between me and my Cal­vins? Not­hing”, och i år har man allt­så med Jus­tin Bie­ber i sin kam­panj för and­ra gång­en. Sin förs­ta kam­panj för va­ru­mär­ket gjor­de han 2015, då bil­der­na på en näs­tan na­ken Jus­tin Bie­ber, tätt om­sling­rad med topp­mo­del­len La­ra Sto­ne, blev en stor snackis värl­den över. En an­nan po­pu­lär kam­panj var den för Cal­vin Kle­in Un­der­wears nya Push po­si­ti­ve-be­hå, där La­ra Sto­ne dan­sar och sjung­er till den gam­la Salt’N’Pe­pa-däng­an Push It, som har setts över el­va mil­jo­ner gång­er på Youtu­be. Gans­ka långt ifrån den van­li­ga sy­nen på te­ve­re­klam som nå­got man helst vill slip­pa, kan man minst sagt sä­ga.

Och att vi ta­lar om fö­re­ta­gets kam­pan­jer och an­non­ser som nå­got som har ett re­ellt ny­hets­vär­de be­ror allt­så in­te minst på per­so­ner­na som är med – i fle­ra de­cen­ni­er har fö­re­ta­get lyc­kats kny­ta till sig de he­tas­te nam­nen för till­fäl­let. En av 90-ta­lets mest po­pu­lä­ra dof­ter, Cal­vin Kle­in Ob­ses­sion, har tro­ligt­vis Ka­te Moss att tac­ka en hel del för sin po­pu­la­ri­tet – och vice ver­sa. Kam­panj­bil­den togs av fo­to­gra­fen och då­va­ran­de pojk­vän­nen Ma­rio Sor­ren­ti och in­ne­bar hen­nes sto­ra ge­nom­brott, och ett par år se­na­re fron­ta­de hon till­sam­mans med skå­de­spe­la­ren Mark Wahl­berg, då känd som hip­ho­pa­ren Marky Mark, den svart­vi­ta kam­panj för Cal­vin Kle­in Jeans som de­fi­ni­tivt fun­ge­rat som in­spi­ra­tion för Jus­tin Bie­ber och La­ra Sto­ne-plåt­ning­en – och in­te minst för bil­der­na på lil­la­sys­ter Lot­tie Moss från 2014. Gi­vet­vis blev även bil­der­na med det världs­kän­da mor­mon­sys­kon­pa­ret Py­per Ame­ri­ca och Lucky Blue Smith en snackis – yt­ter­li­ga­re två om­ta­la­de per­so­ner som bi­dra­git till att byg­ga och bi­be­hål­la hajpen kring både sig själ­va och va­ru­mär­ket. Cal­vin Kle­in Jeans har all­tid med de he­tas­te nam­nen just nu i si­na kam­pan­jer – hur vik­tig är an­vänd­ning­en av des­sa trend­sät­ta­re?

– Ta­lang­er som re­pre­sen­te­rar sä­song­ens pro­duk­ter och nya lan­se­ring­ar har all­tid va­rit vik­tigt för Cal­vin Kle­in Jeans som va­ru­mär­ke – de är en speg­ling av sin tid och tids­an­dan för stun­den. Per­so­ner­na vi har med är ibland pro­vo­ce­ran­de kän­di­sar, el­ler på pre­cis på grän­sen till nå­got stör­re. Oav­sett vil­ka de är mås­te de ha en au­ten­tisk röst och speg­la den nu­va­ran­de ge­ne­ra­tio­nen, för jeans är ett så in­di­vi­du­ellt ut­tryck för ti­den vi le­ver i, sä­ger Kevin Car­ri­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.