I Ma­rai s

Plaza Kvinna - - RESA -

Den här su­per­hip­pa kon­cept­bu­ti­ken be­lä­gen i Ma­ra­is öpp­na­des 2009 i en 150 år gam­mal enorm ta­pet­fa­brik och blev snabbt en av Pa­ris mest eklek­tis­ka och po­pu­lä­ra bu­ti­ker. Mo­de­gu­rus, fa­mil­jer, stu­den­ter och hip­s­ters med vitt skil­da bud­ge­tar vall­fär­dar hit för att shop­pa. Det är ett brett ur­val av in­red­ning, smyc­ken och klä­der och det är all­tid nå­got event som på­går. Det finns även två café­er och en re­stau­rang, men välj The used book café när du kö­per kaf­fe; det är som ett li­tet bib­li­o­tek, väl­digt my­sigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.