LOU­I­SE KÖR­NER – mo­de­ta­lang med bas i lon­don

Plaza Kvinna - - SISTA ORDET -

Du är en av årets Swe­dish Fashion Ta­lents – var­för ska du ta hem vins­ten?

– Mo­det är för till­fäl­let mi­ni­ma­lis­tiskt och do­mi­ne­ras av svart, och jag in­tro­du­ce­rar nå­got nytt med myc­ket färg som sam­ti­digt är an­vänd­bart. Det är så lätt för en kvin­na att in­te vil­ja stic­ka ut och att väl­ja det säk­ra al­ter­na­ti­vet. Jag vill bry­ta den­na tryg­ga trend och gö­ra att en kvin­na kän­ner sig li­ka be­kväm i färg och print. Du har job­bat i bland an­nat Vi­et­nam och Hongkong – vad har du ta­git med dig?

– Att få se oli­ka kul­tu­rer och ob­ser­ve­ra mo­de och skön­het i oli­ka sam­man­hang har va­rit ex­tremt in­spi­re­ran­de och lä­ro­rikt. Det fa­sci­ne­rar mig att vi män­ni­skor kan va­ra så ex­tremt oli­ka och de­fi­ni­e­ra skön­het på så oli­ka sätt. Vil­ken av di­na ti­di­ga­re ar­bets­plat­ser har va­rit mest in­spi­re­ran­de?

– Att job­ba med tea­met från Tom Ford i kol­la­bo­ra­tion med eng­els­ka na­tio­nal­ba­let­ten för att ska­pa en mo­dern ver­sion av rys­ka ba­let­ten The Fi­re­bird var enormt in­spi­re­ran­de. Det var en så­dan mix av kre­a­ti­va hjär­nor som sat­tes ihop för att ska­pa klä­der för des­sa fan­tas­tis­ka ba­lett­dan­sö­ser. Hur ska­par du prin­ten i kol­lek­tio­ner­na?

– Det är en mix­ed media- pro­cess och be­ror på vil­ket te­ma jag har valt för kol­lek­tio­nen. Det kan va­ra fo­to­gra­fi­er som mix­as med vat­ten­färgs­mål­ning­ar, akryl som se­dan ma­ni­pu­le­ras di­gi­talt el­ler en enkla­re vat­ten­färgs­teck­ning som görs om till di­gi­talt tryck. Det vik­ti­gas­te är att det ser in­tres­sant ut och är snyggt i re­la­tion till krop­pen. I vil­ken mil­jö ska­par du helst?

– I stu­di­on, men de kre­a­ti­va idéer­na kom­mer of­tast in­te där. Det är väl det som är det job­bi­ga med att va­ra kre­a­tiv – idéer­na och det kre­a­ti­va flo­wet kan kom­ma var som helst. Där­för har jag all­tid med min lil­la no­te­book öve­rallt, för att kun­na skri­va ned el­ler sket­cha idéer när de väl pop­par upp! Bäs­ta Lon­don­tip­set?

– Al­la in­spi­re­ran­de ut­ställ­ning­ar och ro­li­ga mu­se­um: från Saatchi Gal­le­ry och Victoria and Al­bert Mu­se­um, till The Mu­se­um of Eve­ryt­hing som stäl­ler ut konst av oträ­na­de, oupp­täck­ta och oklas­si­fi­ce­ra­de, mo­der­na konst­nä­rer! Gör: De­sig­ner. Ak­tu­ell: Är en av årets åt­ta fi­na­lis­ter i Swe­dish Fashion Ta­lents. Bak­grund: Har stu­de­rat på Cen­tral Saint Martins och Isti­tu­to Ma­rango­ni i Lon­don, och ar­be­tat hos bland an­nat Tom Ford, Hus­se­in Cha­lay­an, MUUSE och Eng­lish Na­tio­nal Bal­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.