IITT ALA X ISSEY MIYAKE

Plaza Kvinna - - Mode -

Vis­sa sam­ar­be­ten blir man pir­rig av att ba­ra hö­ra ta­las om – det­ta var ett så­dant. Dröm­du­on fins­ka Iit­ta­la och ja­pans­ka Issey Miyake. Vad kan gå fel? Ingen­ting, såklart. Re­sul­ta­tet blev en kol­lek­tion in­spi­re­rad av de­sign­hu­sens li­ka re­spekt för hant­verk och na­tur, och vi fick en prat­stund med Sa­wa­ko Ogi­ta­no från Miyake De­sign Stu­dio. Be­rät­ta hur sam­ar­be­tet tog fart?

– Det he­la bör­ja­de när Iit­ta­la kon­tak­ta­de Miyake De­sign Stu­dio för li­te mer än fy­ra år se­dan för möj­lig­he­ten att gö­ra ett sam­ar­be­te mel­lan Iit­ta­la och Issey Miyake. Sam­ar­be­tet har på­gått i fy­ra (!) år. Hur har ar­be­tet sett ut un­der des­sa år?

– Till en bör­jan var vi in­te säk­ra på vil­ken väg vi skul­le ta med sam­ar­be­tet och det har va­rit många mö­ten och idéut­by­ten un­der den här pe­ri­o­den. Vi spen­de­ra­de myc­ket tid på att lä­ra kän­na varand­ra i bör­jan. Vi ar­be­tar med tex­tili­er och till­ver­kar klä­der. Iit­ta­la ar­be­tar med hår­da ma­te­ri­al och till­ver­kar glas och ke­ra­mik. Det hår­da mö­ter det mju­ka i den här kol­lek­tio­nen och det hand­lar om två helt oli­ka tek­ni­ker. Vi ha­de väl­digt många mö­ten vil­ket till sist ut­myn­na­de i en klar kol­lek­tion. Hur kän­ner du för re­sul­ta­tet?

– Det är underbart, helt fan­tas­tiskt. Det är en vac­ker kol­lek­tion och vi kom­mer att fort­sät­ta sam­ar­be­ta till­sam­mans med Iit­ta­la. Hur ser man Issey Miyake re­flek­te­ras i den här kol­lek­tio­nen?

– Tex­tili­er­na har en viss vik­tek­nik och plis­se­ring som är sig­ni­fi­kant för Issey Miyake och så är det för­stås hant­ver­ket som ly­ser ige­nom. Allt har vär­men från en hand och hjär­tat från män­ni­skor som har ska­pat den här kol­lek­tio­nen. Ett av kol­lek­tio­nens vik­ti­gas­te bud­skap är att allt är väl­digt väl­gjort. Hur tyc­ker du de­sign­hu­sen på­min­ner om varand­ra?

– Vi har sam­ma vär­de­ring­ar, vi har re­spekt för varand­ra och na­tu­ren. Vi kan in­te kon­trol­le­ra el­ler över­ta na­tu­ren. Ni har kal­la vint­rar och vi har jord­bäv­ning­ar men vi ac­cep­te­rar dem och le­ver med dem. På så sätt ska­par vi ock­så ett vär­de i varand­ra. Kol­lek­tio­nens färgska­la kom­mer ock­så från na­tu­ren och körs­bärs­trä­den. Körs­bärs­blom­mor ger gläd­je – vi ploc­ka­de upp en mo­dern ro­sa, en mörk grön och en so­ber grå ny­ans i kol­lek­tio­nens fär­ger. Se­dan må­nar vi bå­da om hant­verk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.