Ab­so­lut art

Plaza Kvinna - - Kultur -

Ef­ter att Na­he­ma Meh­ta star­tat och sålt fö­re­ta­get Art Rem­ba, som hyr ut konst till fö­re­tag, or­ga­ni­sa­tio­ner och per­so­ner i New York, fick Ab­so­lut upp ögo­nen för hen­ne. Sprit­fö­re­ta­get har ti­di­ga­re sam­ar­be­tat med konst­nä­rer som An­dy War­hol och Da­mi­en Hirst, men Na­he­ma Meh­ta hand­ploc­ka­des för att star­ta upp Ab­so­lut Art, mär­kets förs­ta nya fö­re­tags­kon­cept och va­ru­mär­kes­ut­veck­ling utö­ver al­ko­hol. Idag säl­jer Ab­so­lut Art verk i li­mi­te­ra­de upp­la­gor av nya, lo­van­de mo­der­na konst­nä­rer på sin hem­si­da. Må­let? Att er­bju­da en ny in­gång till mo­dern konst och på så sätt mins­ka av­stån­det mel­lan konst­när och kon­su­ment.

– Konst­värl­den är otro­ligt fan­tas­tisk och in­spi­re­ran­de, men om du står utan­för den kan den upp­le­vas som skräm­man­de och svår­na­vi­ge­rad. Vi vil­le för­änd­ra det. Vår am­bi­tion med Ab­so­lut Art är att de­mo­kra­ti­se­ra till­gång­en till mo­dern konst; vi vill gö­ra det li­ka lätt att sam­la på mo­dern konst som musik, mo­de el­ler möb­ler. Hur vik­tigt är konst för dig?

– Jag äls­kar att lä­ra mig om nya kul­tu­rer och hi­sto­ris­ka pe­ri­o­der ge­nom konst. Mi­na för­äld­rar lär­de mig det. Det finns ing­et bätt­re sätt att för­stå vad som var vik­tigt och po­li­tiskt re­le­vant i ett sam­häl­le än att tit­ta på kons­ten som ska­pats. Det är vi­su­ell histo­ria. Och vad har det för be­ty­del­se i ett stör­re per­spek­tiv?

– Konst ska­par dis­kus­sion, vil­ket jag äls­kar. Man kan de­bat­te­ra allt från kul­tu­rell iden­ti­tet till po­li­tisk dy­na­mik ge­nom konst. Hur har konst­sce­nen, och de­fi­ni­tio­nen av konst, för­änd­ras ge­nom åren?

– Vi har ett ord­språk på frans­ka: “Plus ça change, plus c’est la me­me cho­se” (un­ge­fär: ”Ju mer som för­änd­ras, desto mer är allt det­sam­ma”, reds. anm.). Oav­sett hur gen­rer och tren­der in­om konst har för­änd­rats ge­nom åren är en sak kon­stant: konst de­fi­nie­ras av vad ett sam­häl­le är be­rett att för­sva­ra som konst. Någ­ra fa­vo­rit­konst­nä­rer ge­nom ti­der­na? Och har du en fa­vo­rit bland Ab­so­lut Art-konst­nä­rer­na?

– Jag äls­kar Max Ernst och Sal­va­dor Dalí, och egent­li­gen sur­re­a­lis­tis­ka konst­nä­rer rent ge­ne­rellt. Fa­vo­rit bland Ab­so­lut Arts konst­nä­rer? Det är som att väl­ja mel­lan si­na barn! Vi är som en stor fa­milj. Jag äls­kar dem al­li­hop, men per­son­li­gen har jag köpt verk av Ma­lin Gabri­el­la Nor­din, Han­na Schwarz, Annika von Haus­swolff och Gre­gor Hil­debrandt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.