BRU­CE STAM­PER

Plaza Kvinna - - INNEHALI -

hår- och ma­ke­u­par­tist Al­la som på nå­got sätt har haft för­må­nen att ar­be­ta med den Aru­ba­ba­se­ra­de håroch ma­ke­u­par­tis­ten Bru­ce Stam­per vet att han är one of a kind, på ett helt fan­tas­tiskt sätt – det se­nas­te mai­let från ho­nom av­slu­ta­des till ex­em­pel med: “Wooooo­hooooo, live and lo­ve, Bru­ce Stam­per”. Ef­ter att ha ar­be­tat 23 år i bran­schen och sko­lats hos mär­ken som Di­or, Cha­nel och YSL har Bru­ce nu åter­vänt till sin barn­doms Aru­ba. I det här num­ret la­de han sin fa­bu­lö­sa hand på mo­del­len Bru­na Bu­e­no på si­dan 80 – och såg till att res­ten av tea­met in­te ha­de trå­kigt en en­da se­kund.

– Jag är född och upp­växt här – bor­ta bra men hem­ma bäst. Som­mar 365 da­gar om året och en kon­stant, sval­kan­de bris. Var­ma, vi­ta strän­der och cock­tails som Aru­ba Ari­ba. Män­ni­skor är vän­li­ga och vi ta­lar fy­ra språk, eng­els­ka, spans­ka, hol­länds­ka och det in­hems­ka språ­ket pa­pi­a­men­to. Jag bod­de och ar­be­ta­de i Eu­ro­pa i 16 år och är glad att va­ra till­ba­ka nu, och vill bju­da in al­la svens­kar till Aru­ba – den gla­da ön. Be­rät­ta om plåt­ning­en för Pla­za Kvin­na!

– Det var en ära att job­ba för Pla­za Kvin­na. Det var en su­per­pro­fes­sio­nell plåt­ning med hög mo­de­grad, så­dant jag var van vid i Eu­ro­pa. Upp­drag som des­sa hän­der in­te var­je dag och jag äls­ka­de var­je se­kund! Tea­met job­ba­de ihop och un­der en dag var vi en fa­milj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.