Ca­rin ro­de­b­jer

Plaza Kvinna - - PORTRATT -

Ål­der: 45 år. bor: Väx­lar mel­lan hem­men på Up­per West Si­de på Man­hat­tan och vid Kar­la­plan i Stock­holm. gör: De­sig­ner och grun­da­re av mo­de­mär­ket Ro­de­b­jer som hon star­ta­de för 17 år se­dan. Ak­tu­ell: Med sin AW 16-kol­lek­tion, samt en ny­öpp­nad flagg­skepps­bu­tik på Norr­malm­storg i Stock­holm.

i den got­länds­ka na­tu­ren som Ca­rin Det var i tyst­na­den mitt Ro­de­b­jer fann sitt mod. Här fick hon for­ma sin egen röst, ostört från allt an­nat. Om det så var att byg­ga hin­der­ba­nor för häs­tar­na el­ler sy klä­der – skul­le nå­got bli gjort fick hon gö­ra det själv.

– Jag tror att mysti­ken där jag växte upp på­ver­ka­de mig myc­ket. Tyst­na­den och att få va­ra ostörd ska­par en del av den in­re rös­ten. Jag har all­tid haft en tyd­lig käns­la av hur jag vill att sa­ker och ting ska va­ra. Om jag vil­le att det skul­le bli av fick jag byg­ga mi­na eg­na värl­dar, sä­ger hon när vi ses i den ny­öpp­na­de flagg­skepps­bu­ti­ken på Norr­malm­storg i Stock­holm. Ba­ra någ­ra da­gar ti­di­ga­re var bu­ti­ken full av män­ni­skor som in­te ba­ra vil­le fi­ra Ro­de­b­jers in­flytt i en ny bu­tik, ut­an ock­så väl­kom­na hen­ne till­ba­ka till Stock­holm från New York, sta­den som hon kal­lat hem­ma un­der så många år. Det är i New York som Ro­de­b­jer valt att vi­sa upp si­na kol­lek­tio­ner, och det är den ame­ri­kans­ka kon­su­men­ten som har satt ord på myc­ket av mär­kets styr­ka.

– De har kun­nat se på Ro­de­b­jer på ett nyk­tert sätt. De har för­stått och ta­git oss på all­var, sä­ger Ca­rin, som har många hän­giv­na fans. Den se­nas­te kol­lek­tio­nen lan­se­ra­des av ing­en mind­re än ar­tis­ten So­lange Know­les, som Ca­rin be­skri­ver som en fan­tas­tisk in­spi­ra­tör och am­bas­sa­dör för Ro­de­b­jer. Och på in­vig­nings­fes­ten i Stock­holm stod First Aid Kit för en minst sagt ma­gisk kon­sert.

Med and­ra ord har det hänt myc­ket se­dan Ca­rin Ro­de­b­jer läm­na­de Got­land som 23-åring för att lä­sa en för­be­re­dan­de ut­bild­ning på folk­u­ni­ver­si­te­tet och se­dan bör­ja på Till­skä­rara­ka­de­min i Stock­holm. Hon ser till­ba­ka på ti­den då hon ha­de 1 000 kro­nor på kon­tot, och när förs­ta or­dern på 40 000 kro­nor kom tril­la­de hon näs­tan bak­läng­es. Peng­ar­na var ald­rig am­bi­tio­nen, ut­an dröm­men var all­tid att ska­pa.

– Förs­ta stun­den jag tog tag i sytråd, nål och tyg blev jag helt ab­sor­be­rad, allt an­nat föll bort. Jag var en rik­tig festtjej, men slu­ta­de gå ut och satt ba­ra hem­ma och syd­de på sy­ma­skin. Jag kan sak­na ron som in­fin­ner sig i att klip­pa och skä­ra. Men med ett väx­an­de fö­re­tag änd­ras det. Jag kan sak­na fri­he­ten i en upp­start när man får va­ra nä­ra hant­ver­ket. Men allt har sin tid. Det är sam­ma tråd jag är på, och sam­ma kvin­na som jag har i åtan­ke, sä­ger hon.

I New Yorks myl­ler och hets har Ca­rin Ro­de­b­jers läng­tan ef­ter den där tyst­na­den och rym­den gjort sig påmind igen.

– Jag har gått och läng­tat ef­ter det här i min lä­gen­het i New York, jag har läng­tat ef­ter ut­rym­me. Jag bör­jar läng­ta till­ba­ka till Eu­ro­pa. New York är fan­tas­tiskt men man kan bli mätt på den ame­ri­kans­ka kul­tu­ren. Myc­ket är ba­se­rat på ögon­blick, det har gjort mig li­te matt. Jag läng­tar till Eu­ro­pa och de långa flö­de­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.