Jung­frun

24 aug – 23 sep

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Om­ge dig med vän­ner som du tyc­ker om och som tyc­ker om dig. Nya möj­lig­he­ter kom­mer ge­nom um­gäng­et och ditt so­ci­a­la liv. Få bätt­re ba­lans i re­la­tio­ner ge­nom att stå med bå­da föt­ter­na på jor­den. Ris­ken finns att du ide­a­li­se­rar en part­ner. Din topp: 8, 19. Ligg lågt: 12, 26. Må­na­dens råd: För­bätt­ra nå­got i ditt liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.