SA­RA JOHN­SON

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

mo­dell Ef­ter en se­jour i New York, dit hon för förs­ta gång­en kom själv som 17-åring, har Sa­ra John­son nu åter­vänt till sta­den hon väx­te upp i – Mal­mö. Det tac­kar vi för, då det in­ne­bär att vi kan se hen­ne i mo­de­job­bet på si­dan 80! Sa­ras mo­dell­kar­riär star­ta­de ef­ter en upp­ma­ning från Eli­te Mo­dels svens­ka vd Fre­do Ka­ze­mi om att sö­ka till tv-pro­gram­met Mo­delljak­ten, och se­dan dess har vi bland an­nat sett hen­ne i kam­pan­jer för Ar­ma­ni Ex­change, Gi­na Tri­cot och Lin­dex.

– Det jag sak­nar från New York är ut­bu­det – det finns all­tid en mas­sa ro­li­ga, nya sa­ker och många bra re­stau­rang­er, som till ex­em­pel El Rey där de har värl­dens godaste ka­le sa­lad. Dock vä­ger det så klart in­te upp mot fa­milj, vän­ner och pojk­vän som finns i Sve­ri­ge. Be­rät­ta om plåt­ning­en för Pla­za Kvin­na!

– Plåt­ning­en var i en un­der­bar mil­jö, i ett stort slott pre­cis vid vatt­net. All­ting var väl­digt vac­kert och li­te drömskt då slot­tet var, på vis­sa stäl­len, för­fal­let ef­ter en brand. Al­la i tea­met var snäl­la och pric­ken över i:et var det fi­na väd­ret. Ditt bäs­ta beau­ty­tips al­la ka­te­go­ri­er?

– Att so­va och va­ra ut­vi­lad!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.