Koll på i au­gusti

Plaza Kvinna - - SKÖNHET -

Med ett ut­bud på 35 oli­ka ny­an­ser och en ur­snygg de­sign tar nu det ame­ri­kans­ka na­gel­lacks­mär­ket Smith & Cult plats på den svens­ka mark­na­den! Lacken har en 5-free-for­mu­la, vil­ket in­ne­bär att man hop­pat över fem mil­jö­far­li­ga ke­mi­ka­li­er, och har prytts med namn som Stock­holm Syndro­me, Abo­ve it All och Psycho Can­dy – namn som är in­spi­re­ra­de av grun­dar­nas eg­na liv. Säljs på NK och ut­val­da sa­long­er för 239 kr.

Med en un­der­bar doft och en gel­for­mu­la full­prop­pad av hy­a­lu­ronsy­ra ger den här här­li­ga masken vår hud en rik­tig fukt­boost! Du ap­pli­ce­rar ba­ra ett tunt la­ger på ren­gjort an­sik­te och hals och lå­ter se­dan hu­den ab­sor­be­ra masken un­der tre mi­nu­ter. Per­fekt att an­vän­da fö­re din öv­ri­ga hud­vård när din hy känns trött och torr. Hyd­ra­me­mo­ry Mask, 395 kr, Com­fort Zo­ne.

Vack­ra skå­de­spe­lers­kan Gabri­el­la Wil­de är fron­tan­sik­te för Es­tée Lau­ders se­nas­te sats­ning Ge­nu­i­ne Glow. Pro­duk­ter­na har en ol­je­fri, vat­ten­ba­se­rad for­mu­la som ska­par en glans­fri glow som lå­ter den in­re skön­he­ten ly­sa ige­nom! I kol­lek­tio­nen hit­tar vi bland an­nat ett cre­me­rou­ge för bå­de läp­par och kin­der, ett eye balm med pri­me­ref­fekt samt en fär­gad läpp­ol­ja. Se­ri­en säljs ex­klu­sivt på Kicks.se. Pris: 220 – 395 kr.

Den här lyx­i­ga ögon­brynspa­let­ten från YSL har allt vi be­hö­ver för att ska­pa rik­tigt snyg­ga bryn! Pa­let­ten in­ne­hål­ler en vinklad bors­te samt tre hög­pig­men­te­ra­de ny­an­ser som kan mix­as för att få till den per­fek­ta fär­gen. Pris: 495 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.