Petro­nel­las 3 bäs­ta Tips för att hål­la mo­ti­va­tio­nen up­pe

Plaza Kvinna - - TRÄNING -

Må­la upp bil­der i ditt hu­vud där du ser dig själv lyc­kas. Jag bru­kar se fram­för mig oli­ka si­tu­a­tio­ner i en match, ex­em­pel­vis den per­fek­ta bryt­ning­en, ett snyggt mål el­ler hur jag står i den svens­ka lands­lags­trö­jan un­der ett stort mäs­ter­skap.

Hit­ta en trä­nings­form som du tyc­ker är ro­lig och kanske ut­ma­nan­de, men ock­så en mil­jö som du trivs i.

Ha ett stör­re mål och fle­ra mind­re del­mål som du kan pric­ka av för att se din ut­veck­ling – att det går fram­åt. Det är vik­tigt att du trä­nar för din egen skull och ing­et an­nat, att det är den in­re mo­ti­va­tio­nen som är driv­kraf­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.