– mot­ar­be­tar FÖRDOMAR ME D ÅHL ÉNS

Plaza Kvinna - - SISTA ORDET -

Ni har gjort många upp­märk­sam­ma­de kam­pan­jer – be­rät­ta om en av dem!

– I hös­tas mark­nads­för­de vi kol­lek­tio­nen Nor­dis­ka to­ner, som var in­spi­re­rad av nor­disk na­tur. Vi val­de att vi­sa kol­lek­tio­nen på kvin­nor som le­ver i Sve­ri­ge idag, med oli­ka kul­tu­rell och et­nisk bak­grund. En av vå­ra fem mo­del­ler bar hi­jab. Det väck­te många re­ak­tio­ner, bå­de po­si­ti­va och ne­ga­ti­va, men för oss var det na­tur­ligt att an­vän­da mo­del­ler som speg­lar da­gens svens­ka sam­häl­le och som vå­ra kun­der kan kän­na igen sig i. Vad är tan­ken bakom kam­pan­jer­na?

– Åh­léns vär­de­grund hand­lar om mång­fald, håll­bar­het, jäm­lik­het och jäm­ställd­het. Vi är ett varuhus för al­la och vi me­nar det på rik­tigt. Oav­sett vem du är, var du kom­mer ifrån, när du kom hit, hur gam­mal du är, hur du ser ut, vem du äls­kar – så re­spek­te­rar vi dig och väl­kom­nar dig till vå­ra varuhus. Det ska sy­nas och kän­nas i vår kom­mu­ni­ka­tion. Hur kom­mer det sig att många blir pro­vo­ce­ra­de av mi­no­ri­te­ter i re­klam?

– Re­klam­värl­den är till stor del ste­re­o­typ och likrik­tad. Och när man bry­ter mot det som är nor­men, oav­sett om det hand­lar om re­klam el­ler and­ra sam­man­hang, är det all­tid folk som re­a­ge­rar. Men vi är in­te räd­da för re­ak­tio­ner! Det vo­re vär­re om ing­en bryd­de sig alls om vår kom­mu­ni­ka­tion. Vi vill mot­ver­ka ste­re­o­ty­per och fördomar, och då får vi räk­na med att vis­sa in­te tyc­ker som vi. Du har bland an­nat ut­setts till årets mark­nads­chef och en av Sve­ri­ges su­per­kom­mu­ni­ka­tö­rer. Vad de­fi­ni­e­rar bra mark­nads­fö­ring?

– Jag tyc­ker att två sa­ker är all­ra vik­ti­gast: Kom­mu­ni­ka­tio­nen mås­te va­ra re­le­vant, bå­de för kun­der­na och för va­ru­mär­ket. Och så mås­te den va­ra unik för va­ru­mär­ket och tyd­ligt sär­skil­ja sig från all an­nan kom­mu­ni­ka­tion. Ditt bäs­ta tips för att gå sin egen väg?

– Var på­läst och ha koll på det du gör. Li­ta på din egen käns­la kring vad som är bra och oroa dig in­te för vad and­ra kom­mer tyc­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.