Cla­ra sö­der­berg

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Två av bil­der­na ur Cla­ras fan­tas­tis­ka fo­to­se­rie Akal­la Stu­di­os. fo­to­graf Vårt förs­ta mö­te med Cla­ra Sö­der­berg sked­de re­dan för ett år se­dan när hon var as­si­stent till fo­to­gra­fen Mar­tin Pe­ters­son, som dess­utom har plå­tat mo­det på si­dan 98 i det här num­ret. Se­dan dess har vi bli­vit hand­löst för­äls­ka­de i hen­nes egen fo­to­se­rie Akal­la Stu­di­os – och tack va­re den var Cla­ra ett själv­klart val när det var dags att plå­ta den bli­van­de su­per­stjär­nan Astrid S (si­dan 44).

– Åh, Akal­la Stu­di­os-se­ri­en lig­ger mig varmt om hjär­tat. Kil­lar­na som jag lärt kän­na är ett skönt gäng från Akal­la som jag först plå­ta­de i de­ras kvar­ter och se­dan tog vi se­ri­en vi­da­re till­sam­mans som blev Akal­la Stu­di­os. Jag ser en ten­dens till att kil­lar från för­or­ten of­ta fast­nar i sam­ma sam­man­hang och säl­lan får ta plats i and­ra rum trots att många mo­detren­der föds i för­or­ten. Kil­lar­na har gjort fle­ra eg­na mo­dell­jobb ef­teråt vil­ket är sjukt kul! Hur skul­le drömplåt­ning­en se ut?

– Jag har egent­li­gen ing­en drömplåt­ning just nu; jag vill ska­pa bil­der som jag själv vill se och är väl­digt re­strik­tiv med vem el­ler vil­ka jag väl­jer att ar­be­ta med. Jag har ett gans­ka stort kon­troll­be­hov och vill all­tid kva­li­tets­säk­ra. Det bäs­ta jag vet är att plå­ta män­ni­skor di­rekt från ga­tan som har ett driv och har rätt at­ti­tyd, det var bland an­nat så jag träf­fa­de kil­lar­na från Akal­la. I det här num­ret har du plå­tat ar­tis­ten Astrid S – hur var da­gen ni spen­de­ra­de ihop?

– Det var en grym dag! Vi ha­de ti­dig call­ti­me och det var snab­ba ryck men hon var pepp och på. Blev ett stort fan av hen­ne – av­slapp­nad, en­kel att ha att gö­ra med och väl­digt, väl­digt ro­lig. Hon ba­ra har det! Vil­ka and­ra ar­tis­ter är fli­ti­gast spe­la­de på din Spo­ti­fy?

– Jag är ex­tremt blan­dad, men Li­sa Nils­son är en fa­vo­rit, hon är min evi­ga mu­sik­mam­ma som all­tid åter­kom­mer men det snur­rar all­ra mest ösig dan­ce­hall och hip­hop. Just nu lyss­nar jag fre­ne­tiskt på den svens­ka trap­kung­en Ivo­ry.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.