Läsarbrev

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

stil­fun­de­ring­ar

Hej! Jag har fun­de­rat myc­ket på om jag över hu­vud ta­get har en kläd­stil och vad den i så fall be­står i. Är väl­digt vil­sen i gar­de­ro­ben och skul­le upp­skat­ta läsning om hur man kan byg­ga upp en smart gar­de­rob. Finns det knep? Vad ska man und­vi­ka? Hur hit­tar man över hu­vud ta­get en stil? Kan man ha fler sti­lar el­ler bör man be­stäm­ma sig för en och hål­la sig till den vid nya klä­din­köp? Häls­ning­ar, Ida Rasmus­sen

Hej Ida! Att hit­ta sin stil kan ta li­te tid, men när man väl gör det är det otro­ligt skönt och in­te minst ef­fek­tivt när man ska klä sig på mor­go­nen. Och bäst av allt? Det finns mas­sor av knep! Bör­ja med att fun­de­ra ut vil­ka plagg du trivs bäst i – frå­ga helt en­kelt dig själv när du kän­ner dig som all­ra snyg­gast. Ut­gå från vad som pas­sar din kropp här och nu. För att ve­ta det be­hö­ver man såklart pro­va mas­sor; av­sätt någ­ra tim­mar till att ren­sa gar­de­ro­ben och för­sök hit­ta någ­ra plagg du verk­li­gen äls­kar. Själv­klart kan man ha fle­ra sti­lar men för­sök att hit­ta en röd tråd i din stil att ut­gå från. För­hopp­nings­vis kan vi le­ve­re­ra en läng­re ar­ti­kel om stil­le­tan­de i ett kom­man­de num­mer! Som tack för din feed­back får du ett hals­band från Dra­ken­berg Sjö­lin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.