BACK IN THE CI­TY

Plaza Kvinna - - JUST NU -

Hös­ten nal­kas och Lex­ing­ton vi­sar en av si­na star­kas­te kol­lek­tio­ner nå­gon­sin – vi fick en prat­stund med Cre­a­ti­ve Director Kristi­na Lind­he. Lex­ing­tons höst- och vin­ter­kol­lek­tion har fått nam­net Back In The Ci­ty. Vad sig­na­le­rar det?

– Vi fång­ar upp den käns­la jag tror jag de­lar med många, av att man i slu­tet av som­ma­ren bör­jar läng­ta till hös­ten och till stan igen. Man läng­tar till­ba­ka till pul­sen, till café­er, re­stau­rang­er och att få klä på sig igen. Det är här­ligt att kun­na ha la­ger på la­ger och li­te mer dres­sat. Hur kän­ner du in­för den fär­di­ga kol­lek­tio­nen?

– Jag är stolt och nöjd. Vi har lyc­kats fånga käns­lan jag be­skrev in­nan i plag­gen. Det finns en stor va­ri­a­tion, myc­ket här­ligt stic­kat och frä­scha skjor­tor, men även mysplagg och li­te mer dres­sat. Be­rät­ta hem­lig­he­ten bakom Lex­ing­tons sig­na­tur­stil!

– Vå­ra plagg ska kän­nas klas­sis­ka men sam­ti­digt upp­da­te­ra­de och mo­der­na. Det hand­lar in­te ba­ra om stil, ut­an kanske än­nu mer om en käns­la. Den kom­mer till ut­tryck i allt från si­lu­et­ter och kva­li­tets­val till sty­ling. Kva­li­tet är otro­ligt vik­tigt för oss. Vå­ra plagg va­rar länge men känns än­då ak­tu­el­la. Vi bru­kar kal­la det ca­su­al lux­u­ry. Vad tyc­ker du om svens­ka kvin­nors sätt att klä sig?

– Över­lag än­då gans­ka bra. Det som är li­te trå­kigt är att al­la är så li­ka. Många har en käns­la för kva­li­tet och stil, men vå­gar kanske in­te rik­tigt gö­ra en egen per­son­lig twist i den ut­sträck­ning som man kan se på kvin­nor i and­ra län­der. Hös­tens tre vik­ti­gas­te plagg?

– Den box­i­ga, stic­ka­de trö­jan, en kris­pig skjor­ta och lä­der­byx­or­na. Fast jag mås­te sä­ga fy­ra plagg – missa in­te smo­king­jac­kan! Fun­ge­rar bå­de till fest och var­dag, det per­fek­ta plag­get för mig i al­la fall!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.