Tens­ta fort­sätt er le­ve­re­ra

Plaza Kvinna - - JUST NU -

Vi bör­jar näs­tan kän­na att vi upp­re­par oss själ­va när vi skri­ver om än­nu en ar­tist som sko­lats i hyl­la­de Tens­ta Go­spel Cho­ir. Sa­bi­na Ddum­ba och Se­i­na­bo Sey är två av dem det pra­tas mest om för till­fäl­let – och ef­ter att ha kö­rat bakom bland an­nat just des­sa två är det nu dags för Ja­nice Ka­van­der att stå på eg­na ben när hon släp­per sing­eln Don’t Need To och in­om kort ett eget al­bum.

– Att jag skul­le gå min egen väg har det aldrig va­rit nå­got tvi­vel om och min musik har helt en­kelt fått ta sin tid. Sam­ti­digt som jag har skri­vit till al­bu­met så har jag fått möj­lig­he­ten att job­ba med des­sa två fan­tas­tis­ka ar­tis­ter och vän­ner, men pla­nen har all­tid va­rit att släp­pa egen musik ock­så. Du har en bak­grund i Tens­ta Go­spel Cho­ir – vad är det som gör att det fost­ras så många ta­lang­er där?

– I Tens­ta Go­spel Cho­ir finns det otro­lig upp­muntran, kärlek och po­si­tiv ener­gi som hjäl­per oss att ut­veck­las. Va­re sig man har am­bi­tio­nen att bli ar­tist el­ler lä­ra­re el­ler nå­got helt an­nat så är det väl­digt gi­van­de att va­ra i en så­dan at­mo­sfär. Nu rå­kar de som ut­veck­las till ar­tis­ter få mer upp­märk­sam­het, men lik­nan­de per­son­li­ga re­sor finns det många fler av. I höst släp­per du fle­ra nya sing­lar – vad kom­mer vi få hö­ra?

– Många av dem är per­son­li­ga lå­tar som be­hand­lar job­bi­ga och mör­ka si­tu­a­tio­ner jag har ta­git mig ige­nom med hop­pet i be­håll. Det finns ett stort fo­kus på sång­en, och rent sound­mäs­sigt är det R’n’B och pop­mu­sik som har in­flu­e­rat mig mest. Be­rät­ta om din de­but­sing­el Don’t Need To!

– Don’t Need To hand­lar om att jag de­spe­rat hop­pas på att räc­ka till i en re­la­tion. Jag vet in­te om jag kom­mer va­ra den han be­hö­ver, men jag vill. En kamp mel­lan mörkret och lju­set in­om mig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.