PAU­LI­NE SU­ZOR

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

fo­to­g­ra f Re­dan un­der upp­väx­ten i Möl­le väck­tes Pau­li­ne Su­zors kre­a­ti­vi­tet – konst och att må­la stod länge i fo­kus men när hon fick sin förs­ta en­gångs­ka­me­ra upp­täck­te hon ett helt nytt sätt att ut­tryc­ka sig på. I det här num­ret stod hon bakom lin­sen me­dan Mi­kae­la Hål­lén sköt­te sty­ling­en i mo­de­job­bet på si­dan 138.

– Vi träf­fa­des ge­nom Em­ma Elwin och Li­sa Cor­ne­li­us­son på Ma­ke it Last. När jag in­led­de mitt sam­ar­be­te med dem så tea­ma­de de ihop Mi­kae­la och mig, the rest is histo­ry! Mi­kae­la är fan­tas­tisk att job­ba med och vårt sam­ar­be­te hål­ler i sig. Vad är vik­ti­gast att tän­ka på när man plå­tar en mo­desto­ry?

– Vik­tigt att tän­ka på är att i slutän­dan ha kul på plats och kän­na mas­sor för det man ska fo­to­gra­fe­ra. Det ski­ner ige­nom bil­der­na om man äls­kar det man gör. Det är även vik­tigt att va­ra ly­hörd för sitt team och att li­ta på si­na in­stink­ter. Ett öp­pet sin­ne när man plå­tar är guld värt – att va­ra öp­pen för in­tryck och in­te lå­sa sig vid en idé. Be­skriv en ty­pisk jobb­vec­ka!

– Var­je vec­ka är så olik den and­ra i mitt jobb och hur jag väl­jer att läg­ga upp sche­mat va­ri­e­rar. Of­tast så be­står vec­kan av någ­ra plåt­ning­ar, där­e­mel­lan så är det en del för- och ef­ter­ar­be­te. Jag till­bring­ar störs­ta de­len av mi­na da­gar på värl­dens bästa kon­tors­plats som jag de­lar med ett kre­a­tivt tjej­gäng. Där sam­lar jag in­spi­ra­tion och äter kar­de­mum­ma­bul­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.