JULIANE GRÜNER

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

mo­dell Juliane Grüner blev scou­tad som 14-åring av ing­en mind­re än Scoop Mo­dels egen grun­da­re Ben­te Lun­dquist på ga­tan i Dan­mark. Se­dan dess har hon job­bat med allt från Ba­len­ci­a­ga, Jil San­der och Lou­is Vuit­ton till Vo­gue, In­ter­vi­ew Ma­ga­zi­ne och V Ma­ga­zi­ne – och nu även Pla­za Kvin­na i mo­de­job­bet på si­dan 101.

– Vi plå­ta­de i Broo­klyn och det var en av de rik­tigt var­ma som­mar­da­gar­na här i New York. Jag drack nog fem li­ter vat­ten un­der plåt­ning­en för att in­te bli ut­tor­kad. Ditt mest min­nesvär­da upp­drag?

– Oj, den var svår. Jag tror fak­tiskt att det fort­fa­ran­de är när jag gick Pra­das vis­ning för förs­ta gång­en. Jag var så ung och kän­de in­te till mo­de­värl­den alls. Min pap­pa följ­de med och jag kom­mer ihåg att jag kän­de mig så li­ten med allt folk som sprang om­kring, all stress in­nan vis­ning­en och al­la and­ra mo­del­ler som ver­ka­de så er­far­na. Det var en fan­tas­tisk upp­le­vel­se, och jag kom­mer ald­rig att glöm­ma den där käns­lan pre­cis in­nan jag gick ut på ca­t­wal­ken på min förs­ta vis­ning nå­gon­sin. Be­rät­ta nå­got vi in­te viss­te om dig?

– Jag pra­tar fort­fa­ran­de med min mam­ma näs­tan var­je dag! Hon vet i prin­cip allt som på­går i mitt liv. Juliane vi­sar upp sä­song­ens he­tas­te kap­por på si­dan 102–113.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.