CHRISTOFFER DALKARLS

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

fo­to­graf Ef­ter en se­jour på Gam­le­by Fo­to­sko­la i Små­land bor Värm­lands­so­nen Christoffer Dalkarls nu­me­ra i Stock­holm se­dan fy­ra år till­ba­ka, där bland an­nat va­ru­mär­ken som Erik Bjer­ke­s­jö och Fall Win­ter Spring Sum­mer har upp­täckt hans fan­tas­tis­ka öga för still­bil­der. I det här num­ret har han ska­pat de ma­gis­ka bil­der­na på si­dan 64 och 68 – och vi såg såklart till att ta del av stil­le­ben­kung­ens bäs­ta tips för att lyf­ta vå­ra eg­na Instagram­flö­den:

– Keep it simp­le! Le­ta ef­ter spän­nan­de for­mer i var­da­gen, vac­kert ljus och ploc­ka bort minst en sak ur var­je bild. Hur kom du in på fo­to från bör­jan?

– Jag bör­ja­de med konst i grund­sko­lan och fort­sat­te med konst­stu­di­er där­ef­ter. Fram­förallt syss­la­de jag med gra­fik, men fo­to­gra­fin fanns all­tid med på ett hörn. Mitt in­tres­se skif­ta­de se­na­re helt över till fo­to och jag be­stäm­de mig för att sat­sa på det. Hur skul­le du be­skri­va din es­te­tik och din käns­la för färg och form?

– Av­ska­lad, kanske?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.