Läsar­brev

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

håll­ba­ra al­ter­na­tiv

Hej Pla­za Kvin­na! Jag tyc­ker att tid­ning­en har en bra ton och en fin bland­ning av mo­de, skön­het och po­pu­lär­kul­tur, men vad jag sak­nar är en om­världs­spa­ning på håll­bar­het in­om des­sa äm­nen. Man kan gil­la mo­de men ock­så bry sig om ett an­svars­ta­gan­de. Det­ta sak­nar jag i al­la mo­de­ma­ga­sin. Här har ni chan­sen att gö­ra skill­nad! Man skul­le ha ett stå­en­de in­slag av håll­bart mo­de, eko-skön­het, re­sa an­svars­fullt och så vi­da­re. Det är synd att des­sa äm­nen ham­nar i mer ni­scha­de tid­ning­ar. Jag tror att er mål­grupp läng­tar ef­ter det­ta och att ni har chans att bred­da er publik. Jag vet att äm­net är brett. Det hand­lar ju ock­så om den håll­ba­ra män­ni­skan, en ho­lis­tisk idé om att allt ju häng­er ihop. Jag har tu­sen idéer om upp­slag och te­man. Tack för or­det! Ca­mil­la Lyst­rand

Hej Ca­mil­la! Från och med i år fo­ku­se­rar vårt feb­ru­a­ri­num­mer från pärm till pärm på håll­bar­het, men vi kan ab­so­lut bli bätt­re på att lyf­ta mer håll­ba­ra al­ter­na­tiv även i de res­te­ran­de el­va num­ren per år. Vi tar till oss din, och många and­ras, feed­back – och tar gär­na emot för­slag på vad ni som lä­sa­re vill se i tid­ning­en. Som tack för din feed­back får du ett par sladd­lö­sa hör­lu­rar från B&O Play!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.