SKINBOOSTER

Plaza Kvinna - - SKÖNHET -

Stu­re­planskli­ni­ken, Läst­ma­kar­ga­tan 10 i Stock­holm. 2–3 med 1–4 vec­kors mel­lan­rum.

Al­la som be­hö­ver en upp­fräsch­ning av hu­den, då man an­pas­sar an­tal gång­er och mäng­den boos­ter ef­ter be­hov.

15–30 mi­nu­ter. 3 300 kr/be­hand­ling med Re­sty­la­ne Vi­tal Light.

Kort sagt är Skinbooster som en an­sikts­be­hand­ling in­i­från. Ge­nom att in­ji­ce­ra en tunn­fly­tan­de ge­lé in­ne­hål­lan­de hy­a­lu­ronsy­ra och vat­ten åter­för man för­lo­rad fukt och vo­lym till hu­den. Du kan väl­ja att in­ji­ce­ra boos­tern ge­nom någ­ra små stick, vil­ket för med sig en ökad kol­la­gen­bild­ning, el­ler ge­nom ett en­da in­gångs­hål. Ef­fek­ten blir en mer ung­dom­lig hud med ökad mot­stånds­kraft och ett ome­del­bart re­sul­tat. Re­sul­ta­tet hål­ler 6–12 må­na­der och elas­ti­ci­te­ten i hu­den för­bätt­ras än­da upp till sex må­na­der ef­ter be­hand­ling­en.

Be­hand­ling­en går fort och är re­la­tivt smärt­fri. Test­per­so­nen har tes­tat bå­da be­hand­lings­sät­ten – va­ri­an­ten med fle­ra stick upp­levs mer smärt­sam och re­sul­ta­tet är in­te li­ka fint di­rekt ef­teråt. Va­ri­an­ten med ett ett in­gångs­hål känns det näs­tan ingen­ting, näs­tan in­te alls, men i gen­gäld går du mis­te om den öka­de kol­la­gen­bild­ning­en. Re­sul­ta­tet syns di­rekt ge­nom att hu­den upp­levs som mer lys­ter­rik och späns­tig, och ef­fek­ten blir än­nu tyd­li­ga­re ef­ter and­ra och tred­je gång­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.