FRAKTIONERAD CO2-LA­SER

Plaza Kvinna - - SKÖNHET -

Aka­de­mi Liss Wal­lin på Re­nais­san­ce Cli­ni­que, Strand­vä­gen 15 i Stock­holm. 1–3 med en må­nads

mel­lan­rum, be­ro­en­de på hud­pro­blem.

Som kraf­ti­ga­re an­ti-age-be­hand­ling mot ryn­kor, slapp hud, sto­ra po­rer, ål­ders­fläc­kar och pig­ment­för­änd­ring­ar men även för att be­hand­la ärr, brist­ning­ar och ac­ne.

60 mi­nu­ter. 7 000–28 000 kr/be­hand­ling be­ro­en­de på be­hov.

Fraktionerad CO2-la­ser är en av de mest fram­stå­en­de och ef­fek­ti­va me­to­der­na när det gäl­ler hud­för­yng­ring. Den ska­par en kon­trol­le­rad bränn­ska­da en halv cen­ti­me­ter ned i hu­den ge­nom hund­ra­tals mik­ro­sko­pis­ka punk­ter, nå­got som trig­gar krop­pens egen läke­pro­cess och kol­la­gen­pro­duk­tio­nen ökar. Hu­den är helt läkt ef­ter 1–2 vec­kor men kol­la­gen­pro­duk­tio­nen på­går i upp till 6 må­na­der ef­ter be­hand­ling­en – och de­lar av ef­fek­ten fås di­rekt ge­nom ökad lys­ter och upp­stram­ning.

Be­hand­ling­en in­leds med att en be­döv­nings­kräm ap­pli­ce­ras, då det vi­sat sig att den i kom­bi­na­tion med be­hand­ling­en ger en ökad an­ti-age-ef­fekt. Själ­va be­hand­ling­en gjor­de en­ligt test­per­so­nen in­te så ont – det het­ta­de till li­te. Smär­tan kom i stäl­let ef­teråt – test­per­so­nen fick en brän­nan­de käns­la i hu­den, som blev väl­digt röd, och in­stink­ten av att vil­ja ky­la ned an­sik­tet var stark. Ef­teråt skul­le en däm­pan­de och fet kräm med SPF 50 ap­pli­ce­ras vid be­hov, och ef­ter ett par tim­mar ha­de den värs­ta smär­tan lagt sig. Da­gen ef­ter be­hand­ling­en var test­per­so­nen röd och svul­len och det het­ta­de ba­ra vid de till­fäl­len som krä­men ap­pli­ce­ra­des, nå­got man än­då vill gö­ra of­ta då det stra­mar myc­ket i hu­den. Be­hand­ling­en ut­för­des på en tis­dag och till hel­gen var hu­den i prin­cip helt åter­ställd. Re­dan ef­ter en vec­ka upp­lev­des hu­den som mer lys­ter­rik, och test­per­so­nen fick fle­ra kom­men­ta­rer om att hu­den såg ovan­ligt fräsch ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.