NINA HOLMA

Plaza Kvinna - - INNEHALL -

Ju­li­a­ne vi­sar upp fo­to­graf sä­song­ens he­tas­te

Nina Holma fick sin förs­ta ka­me­ra när hon gick på hög­sta­di­et och till­bring­a­de myc­ket kap­por tid på si­dan bå­de i sin hem­ma­bygg­da stu­dio och i sko­lans mörk­rum. Så små­ning­om sök­te hon sig till Fa­lu 102–113. Fo­to­klubb – en mans­do­mi­ne­rad plats där me­del­ål­dern låg runt 60 år.

– Trots att det var stor ål­ders­skill­nad och att de re­pre­sen­te­rar en an­nan typ av fo­to­gra­fi så de­la­de vi pas­sio­nen för fo­to­gra­fi, och de lär­de mig de tek­nis­ka grun­der­na. Det var en ro­lig pe­ri­od när jag tän­ker till­ba­ka på den ti­den. Her­rar­na tyck­te nog att jag var en frisk fläkt som kom in­stor­man­des med ett nytänk kring foto och vil­le för­änd­ra. På si­dan 74 sät­ter vi fo­kus på just kvinn­li­ga mo­de­fo­to­gra­fer. Hur tyc­ker du att ge­nustän­ket är i din bransch?

– Jag mär­ker de­fi­ni­tivt en för­änd­ring in­om min bransch om jag jäm­för nu med hur det var när jag bör­ja­de som fo­to­as­si­stent för näs­tan tio år se­dan. Då an­tog all­tid al­la på set att jag var sty­list, hår el­ler ma­ke och jag fick ett: ”Aha” när jag sa att jag var fo­to­as­si­stent. När det pra­ta­des om tek­nik var det all­tid kil­lar­na som de i bu­ti­ken vän­de sig till, och jag minns en gång när jag stod och skar prin­tar och en äld­re man­lig fo­to­graf bad mig att skä­ra för­sik­tigt så att jag in­te skul­le för­stö­ra nag­lar­na ... Idag är det en hel del ta­lang­ful­la, kvinn­li­ga fo­to­gra­fer på fram­marsch och jag är väl­digt stolt över att va­ra en av dem. Det har så klart all­tid fun­nits ta­lang­ful­la kvinn­li­ga fo­to­gra­fer, men de har fått käm­pa ex­tra myc­ket för att sy­nas i en mans­do­mi­ne­rad bransch me­dan kil­lar­na har haft det lät­ta­re att ska­pa sig ett namn ut­an att egent­li­gen va­ra bättre. I slutän­dan tyc­ker jag än­då att det är ens yr­kes­skick­lig­het som ska va­ra det av­gö­ran­de, och då är det synd ifall kö­net på fo­to­gra­fen av­gör vems bil­der som ham­nar i fo­kus. Jag tror in­te att det är så läng­re och där­för är det bra om fle­ra kvinn­li­ga fo­to­gra­fer blir syn­li­ga och sam­ti­digt fun­ge­rar som in­spi­ra­tions­käl­lor för yng­re tje­jer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.