RÄTT I RÖTT

Från över­klas­sens pri­vi­le­gi­um till en av de mest kraft­ful­la sym­bo­ler­na för kvinn­lig skön­het – en färg med mer spän­nan­de histo­ria än den rö­da får man le­ta ef­ter.

Plaza Kvinna - - JUST NU -

Kjol, 399 kr, El­los. Byxa, 499 kr, Ri­ver Is­land.

do­mi­ne­ra­de den in­ten­sivt rö­da In­för den här sä­song­en fär­gen på ca­t­walks värl­den över – så­väl Isa­bel Ma­rant och Trus­sar­di som Lou­is Vuit­ton, Ka­ren Wal­ker och Nina Ric­ci tog in den som ett ståt­ligt in­slag i si­na kol­lek­tio­ner. Sko­de­sig­nern Christian Loubou­tin har se­dan länge gjort de rö­da su­lor­na un­der skor­na till sitt kän­ne­tec­ken, men re­dan i 1600-ta­lets Frank­ri­ke lät den då­va­ran­de kung­en Lou­is XIV må­la klac­ken på al­la si­na skor röd – en färg som sym­bo­li­se­ra­de makt. Snart följ­de adeln i res­ten av Eu­ro­pa hans ex­em­pel och må­la­de även de si­na klac­kar i fär­gen, som då an­sågs va­ra tren­dig, prå­lig och dyr.

In­om vis­sa kul­tu­rer var den rö­da fär­gen ett pri­vi­le­gi­um re­ser­ve­rat för över­klas­sen och i en del län­der var det till och med för­bju­det för van­li­ga med­bor­ga­re att bä­ra rött. I ex­em­pel­vis Ja­pan och Ita­li­en var den rö­da fär­gen ett en­kelt sätt att ur­skil­ja om en per­son ha­de hög sta­tus el­ler in­te, men per­so­ner ur un­der­klas­sen bröt of­ta mot reg­ler­na ge­nom att bä­ra un­der­klä­der i den för­bjud­na fär­gen och fod­ra sin ki­mo­no med rött i smyg.

Fär­gens be­ty­del­se har skif­tat över tid, och har un­der pe­ri­o­der of­ta för­knip­pats med kär­lek och lyc­ka. Trots sin mot­sä­gel­se­ful­la histo­ria är den än idag en av de mest kraft­ful­la sym­bo­ler­na för kvinn­lig skön­het och sex­u­a­li­tet i väst­värl­den. Ge­nom al­la år har många de­sig­ners of­ta valt att ha med en klick rött i si­na kol­lek­tio­ner, men den här sä­song­en har fär­gen allt­så gjort ex­tra stort av­tryck. To­nen kan va­ra så­väl djupt vin­röd som klar­röd – det vik­ti­ga är att du vå­gar gö­ra ett sta­te­ment med vinterns he­tas­te och mest vå­ga­de färg.

Läpp­stift i ny­an­sen Wit­chy, 190 kr, Smash­box.

Par­fym Be Temp­ted, 610 kr/50 ml, DKNY.

Klän­ning, 850 kr, & Ot­her Sto­ri­es.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.