MOA DUNFALK

Plaza Kvinna - - MEDARBETARE -

FORM­GI­VA­RE & IL­LUST­RA­TÖR Pla­za Kvin­nas nya tf Art Director Moa Dunfalk har med sig kre­a­ti­vi­te­ten se­dan dag ett – med en mam­ma som är bild­lä­ra­re upp­munt­ra­des hen­nes ri­tan­de och må­lan­de un­der he­la upp­väx­ten. Du kans­ke såg en av hen­nes il­lust­ra­tio­ner re­dan i för­ra num­ret av Pla­za Kvin­na, och i det här num­ret har hon åter­i­gen lagt sin magiska hand på tid­ning­en.

– Att ri­ta och må­la är li­te som me­di­ta­tion för mig och jag kan lätt tap­pa koll på ti­den när jag sit­ter och ska­par. Ef­ter att ha gått på konst­sko­la i Stock­holm och New York, för att gö­ra det jag tyc­ker är rik­tigt kul in­nan jag bör­ja­de plug­ga på rik­tigt, be­stäm­de jag mig för att jag vil­le ha ett jobb där jag får an­vän­da min kre­a­ti­vi­tet och gläd­je att ska­pa. Vad in­spi­re­ras du av när du ska­par?

– Duk­ti­ga kre­a­ti­va män­ni­skor, ar­ki­tek­tur, fo­to­gra­fi­er och mu­sik, men ock­så av att va­ra i min träd­gård. I na­tu­ren finns det väl­digt mycket som är gra­fiskt vac­kert och in­spi­re­ran­de. Nå­got du minns ex­tra mycket från 2016?

– 2016 har va­rit väl­digt in­spi­re­ran­de. Jag har bland an­nat fått nya un­der­ba­ra kol­le­gor här på Pla­za Kvin­na och det är su­per­kul att få chan­sen att va­ra med och ut­veck­la tid­ning­en. Jag hop­pas att 2017 fort­sät­ter på sam­ma sätt, med många skratt och fi­na män­ni­skor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.