Läsar­brev

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Kvin­nor som lyf­ter kvin­nor

Hej på er! Jag är stört­kär i er tid­ning och häng­er vid tid­nings­hyl­lor­na var­je vec­ka för att se ifall ett nytt num­mer kom­mit ut! Mitt tips för att för­bätt­ra tid­ning­en yt­ter­li­ga­re skul­le va­ra att ha en fe­mi­nis­tisk si­da var­je vec­ka. På den­na si­da kan ni an­ting­en ta upp tips på hur en ska tack­la sex­is­tis­ka kom­men­ta­rer, lå­ta lä­sa­re be­rät­ta om nå­got de va­rit med om, in­ter­vjua fe­mi­nis­tis­ka fö­re­bil­der el­ler för­kla­ra sa­ker in­om feminism och re­da ut be­grepp. Det är upp till er hur ni vill va­ri­e­ra den­na si­da. En vec­ka kans­ke ni väl­jer att re­da ut be­grep­pet tolk­nings­fö­re­trä­de och en an­nan att för­kla­ra vad sex­ism in­ne­bär. Bör­ja från bör­jan med grund­läg­gan­de in­for­ma­tion om feminism, men tip­sa ock­så om fe­mi­nis­tis­ka de­bat­ter, si­dor, böc­ker och så vi­da­re för att fler ska för­stå. Jag tror verk­li­gen det­ta skul­le va­ra en upp­skat­tad si­da i er re­dan jät­te­här­li­ga tid­ning – ju fler som för­står, desto mer pepp och po­wer kan vi ge varand­ra! Häls­ning­ar So­fia Ehrn­berg

Hej So­fia, tack för ditt pep­pi­ga mail! Visst äls­kar man att lä­ra sig nya sa­ker – och att få vi­sa att feminism in­te är nå­got ex­tremt ut­an ba­ra en öns­kan om sam­ma för­ut­sätt­ning­ar för kvin­nor och män. Där­för har vi i det här num­ret satt vi fullt fo­kus på feminism, gir­l­po­wer och in­spi­re­ran­de kvin­nor – spa­na till ex­em­pel in Di­ors fe­mi­nis­tis­ka ställ­nings­ta­gan­de på si­dan 28 och 45, vin­terns här­li­gas­te bud­skaps-t-shirts på si­dan 120 och kamp­spor­ta­ren som vill hjäl­pa kvin­nor att stå på eg­na ben på si­dan 131. På si­dan 126 kan du dess­utom lä­sa om var­för Sve­ri­ge är ett av de län­der som än­nu in­te haft en kvinn­lig le­da­re samt om an­led­ning­en till att Hil­la­ry Clin­ton för­lo­ra­de va­let i USA var att hon var kvin­na? Som tack för din feed­back får du ett par ör­häng­en från Ca­ro­li­ne Sved­bom, vär­da 1 550 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.