Ma­ria Gra­zia Chi­u­ri

Plaza Kvinna - - KULTUR -

Fem små ord som väc­ker WE SHOULD ALL BE FEMINISTS. käns­lor och åsik­ter till liv. För­fat­ta­ren, fö­re­lä­sa­ren och in­spi­ra­tö­ren Chi­ma­man­da Ngo­zi Adichi­es and­ra TED Talk, i de­cem­ber 2012, ha­de just den ti­teln och blev en ome­del­bar suc­cé. Se­dan dess har ta­let de­lats ut i bok­form till samt­li­ga av Sve­ri­ges 16-åring­ar, samp­lats av ing­en mind­re än Beyon­cé på lå­ten Flaw­less – och nu även gjort en­tré på Di­ors ca­t­walk.

Så fort t-shir­ten med tex­ten We Should All Be Feminists syn­tes på en av mo­del­ler­na blev det full­kom­ligt glas­klart var­för för­fat­ta­ren satt fron­trow på det frans­ka lyx­mär­kets vis­ning – och i sam­ma an­de­tag skrev Di­ors nya chefs­de­sig­ner Ma­ria Gra­zia Chi­u­ri in sig i histo­rie­böc­ker­na i fler av­se­en­den än ett. Ef­ter iko­nis­ka fö­re­trä­da­re på pos­ten, som Christian Di­or själv (1946–1957), Yves Saint Lau­rent (1957–1960), John Gal­li­a­no (1997–2011) och nu se­nast Raf Simons (2012–2015), har ita­li­ens­kan eta­ble­rat sig som Di­ors förs­ta kvinn­li­ga chefs­de­sig­ner, ett fak­tum hon om­fam­na­de med rå­ge i kol­lek­tio­nen för vå­ren och som­ma­ren 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.