4

Plaza Kvinna - - KULTUR -

the­wa­veswema­ke.se – ett webb­ma­ga­sin med ny­he­ter och in­spi­ra­tion om bland an­nat mo­de, in­red­ning, mat och od­ling. ma­keit­last.se – lyf­ter oli­ka håll­ba­ra ini­ti­a­tiv in­om skön­het och mo­de med hjälp av star­ka och in­spi­re­ran­de pro­fi­ler, som grundarna Li­sa Cor­ne­li­us­son och Em­ma Elwin. svd.se/om/hall­bar­het – har ett tyd­ligt af­färs­fo­kus och lyf­ter allt från mil­jöfrå­gor till oe­tis­ka af­färs­me­to­der. wwf.se/wwfs-ar­be­te/eko­lo­gis­ka-fotav­tryck/1127697-eko­lo­gis­ka-fotav­tryck – här kan du bland an­nat räk­na ut hur just din livs­stil på­ver­kar mil­jön och vad du själv kan för­änd­ra för att mins­ka din kli­mat­på­ver­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.