Lös­ning­en för åder­bråck och blod­kärl

Åder­nät, kärl­brist­ning­ar och åder­bråck – viss­te du att vem som helst kan få dem och att minst var tred­je per­son har nå­gon typ av kär­l­pro­blem? För vis­sa stan­nar det vid en kos­me­tisk ir­ri­ta­tion, men man kan även upp­le­va symp­tom som tyngd­käns­la, värk och svu

Plaza Kvinna - - INNEHÁLL - Av su­san­ne bar­ne­kow il­lust­ra­tion Moa dun­falk

Blod­kärl är de rör­for­ma­de struk­tu­rer i vår kropp som trans­por­te­rar och för­ser väv­na­der och or­gan med blod. Ibland upp­står små fel­ak­tig­he­ter i des­sa, som i de all­ra fles­ta fall är den bakom­lig­gan­de or­sa­ken till oli­ka kär­l­pro­blem. Miss­upp­fatt­ning­ar gäl­lan­de upp­koms­ten och hur man kan mot­ver­ka dem är många; ett par av de van­li­gas­te my­ter­na är att man ska und­vi­ka att gå för myc­ket i hög­klac­kat och sit­ta med be­nen i kors. Men be­hö­ver vi verk­li­gen läg­ga klac­kar­na på hyl­lan el­ler sit­ta bred­bent? Det finns en rad oli­ka kost­till­skott som sä­ger sig kun­na stär­ka kär­len och där­med mot­ver­ka upp­koms­ten, men åsik­ter­na om de­ras ef­fekt går isär. Frå­gan kvar­står: finns det nå­got som fak­tiskt kan ha en in­ver­kan?

En­ligt Py­ra Haglund, le­gi­ti­me­rad lä­ka­re och grun­da­re av Stu­re­planskli­ni­ken, finns det ge­ne­rellt väl­digt li­te man själv kan gö­ra för att på­ver­ka kär­l­pro­blem, men när det kom­mer till yt­li­ga kärl i an­sik­tet finns det fak­tiskt vis­sa sa­ker man kan gö­ra, el­ler sna­ra­re und­vi­ka.

– Kär­l­pro­blem är främst en ärft­lig be­nä­gen­het. När vi till ex­em­pel tit­tar på åder­nät på be­nen finns det ing­et sätt att fö­re­byg­ga dem, men i an­sik­tet kan det hjäl­pa att und­vi­ka stark ex­po­ne­ring av sol, vind och ky­la, me­dan krä­mer och hud­vård in­te på­ver­kar upp­koms­ten på nå­got sätt. Det finns även vis­sa me­di­cins­ka skäl till att man sö­ker be­hand­ling för si­na pro­blem – ex­em­pel­vis kan hud­sjuk­do­men ro­sa­cea or­sa­ka syn­li­ga kärl och rod­na­der i an­sik­tet, sä­ger Py­ra.

Man har även sett att pro­ble­men med åder­bråck är stör­re in­om vis­sa yr­kes­grup­per där man står upp un­der långa pe­ri­o­der. Även livssti­len, i form av hur vi trä­nar och äter, kan ha en viss in­ver­kan.

– Vi tror att kropps­vik­tens re­la­tion till kropps­läng­den – Bo­dy Mass In­dex (BMI) – på­ver­kar hur all­var­li­ga åder­bråck man får. Ett högt BMI ger hud­för­änd­ring­ar me­dan lågt BMI in­te gör det, det är dock ing­en re­gel ut­an un­dan­tag. En ak­tiv livs­stil med mo­tion och trä­ning ger en star­ka­re vad­mus­ku­la­tur och ökad rör­lig­het i fot­le­den. Vad gäl­ler livssti­len kan man ge­ne­rellt sä­ga att va­ri­e­ran­de ar­bets­ställ­ning­ar är bäst. Har man ett stil­lastå­en­de ar­be­te bör man va­ra sär­skilt nog­grann att an­vän­da stödstrum­por el­ler än­nu hell­re kom­pres­sions­strum­por, sä­ger An­ders Holmberg som är lä­ka­re, spe­ci­a­list i kärl­ki­rur­gi och grun­da­re av Ve­nous Cent­re.

Och det är över­ras­kan­de många som li­der av nå­gon typ av kär­l­pro­blem. Un­ge­fär var tred­je vux­en per­son mel­lan 18 och 64 år har åder­bråck som är syn­li­ga för ögat och 80 % av al­la vux­na har åder­nät. En­ligt An­ders Holmberg kan vem som helst drab­bas av åder­bråck el­ler åder­nät.

– Det finns två sto­ra un­der­sök­ning­ar vad gäl­ler åder­bråcks­före­komst i be­folk­ning­en, där bå­da sam­stäm­migt vi­sar att det är li­ka van­ligt med åder­bråck hos män som hos kvin­nor. Det finns åder­bråck hos myc­ket unga per­so­ner men det blir van­li­ga­re i en hög­re ål­der. Me­del­ål­dern för kvinn­li­ga pa­ti­en­ter är 53 år och för man­li­ga 52, men vi be­hand­lar fem gång­er så många kvin­nor som män. Den yngs­ta vi be­hand­lat var en­dast el­va år gam­mal vid be­hand­lings­till­fäl­let och den älds­ta 96 år.

Så även om en varierad ar­bets­ställ­ning och en häl­so­sam livs­stil kan på­ver­ka i en po­si­tiv rikt­ning lig­ger an­led­ning­en till upp­koms­ten till stor del in­bäd­dad i vårt DNA.

– Vi bru­kar ibland li­te på skoj sä­ga att det bäs­ta sät­tet att und­vi­ka åder­bråck är att väl­ja si­na för­äld­rar, då pro­ble­met främst är ärft­ligt, sä­ger An­ders Holmberg.

Va­ri­e­ran­de ar­bets­ställ­ning­ar är bäst

96

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.