Själv­för­verk­li­gan­de 2.0

Bäs­ta pepp­boos­ten? En re­jäl dos in­spi­ra­tion! Möt någ­ra kvinn­li­ga in­spi­ra­tö­rer från mo­de- och me­diebran­schen som har ta­git si­na passioner och kre­a­ti­va in­tres­sen till en helt ny ni­vå.

Plaza Kvinna - - INNEHÁLL - Av Jo­han­na An­ders­son

A tt lan­da ett kre­a­tivt och kred­digt jobb i en spän­nan­de bransch är ett vik­tigt mål och ett kvit­to på fram­gång för många. Om vi ska pla­ce­ra den ty­pen av be­drift i Mas­lows – möj­li­gen nå­got dam­mi­ga – be­hov­strap­pa, ham­nar det för­mod­li­gen längst upp, på ste­get kal­lat Själv­för­verk­li­gan­de. Men att bli all­ting du kan va­ra, och att nå din ful­la po­ten­ti­al, be­hö­ver in­te nöd­vän­digt­vis stan­na vid det där job­bet.

Du har i ti­di­ga­re num­mer av Pla­za Kvin­na kun­nat lä­sa om in­spi­re­ran­de kvin­nor som Åsa Ste­ner­hag och Ann Rings­trand, som bå­da valt att ut­fors­ka nya om­rå­den i si­na yr­kes­liv. Åsa Ste­ner­hag sa upp sig från ett jobb som de­sig­ner på Filip­pa K, där hon va­rit an­ställd i 16 år, för att istäl­let fo­ku­se­ra på sitt konst­när­skap. Det­ta me­dan Ann Rings­trand läm­nat pos­ten som chefs­de­sig­ner på det eg­na mär­ket Ho­pe för att istäl­let de­sig­na möb­ler och ut­bil­da sig in­om smak och doft i Ka­li­for­ni­en. Det känns som att vi hör lik­nan­de histo­ri­er allt of­ta­re, så­da­na där kvin­nor läm­nar åtrå­vär­da jobb för att istäl­let äg­na sig åt nå­got där de får ut­lopp för en an­nan typ av kre­a­ti­vi­tet och kan upp­täc­ka el­ler ut­veck­la nya si­dor av sig själ­va.

Det ver­kar som att in­te ens den mest ef­ter­trak­ta­de av ar­bets­plat­ser kan till­go­do­se he­la vid­den av ett kre­a­tivt spekt­rum. Kanske har det att gö­ra med att vi of­ta mås­te hål­la oss in­om vis­sa ra­mar som be­grän­sar ska­pan­det och häm­mar käns­lan av fri­het – det vill sä­ga fri­he­ten att ut­for­ma vå­ra liv pre­cis så som vi själ­va vill.

Slu­ta dröm­ma, bör­ja gö­ra! Så tänk­te Pau­li­na Liff­ner von Sydow, 34, när hon till slut fann mo­det till att star­ta

Jag gjor­de det till en en­kel pro­cess

det eg­na väsk­mär­ket Litt­le Liff­ner. Ef­ter många år i mo­de- och me­diebran­schen, där hon job­bat bå­de på tid­ning och som pr-kon­sult på by­rå, vå­ga­de hon sat­sa på det som hon så länge drömt om. Via passionen och det när­mast nör­di­ga in­tres­set för väs­kor och ac­ces­so­a­rer fann hon vägen till en ny och fram­gångs­rik kar­riär.

– Jag tror att det finns en väl eta­ble­rad och ro­man­ti­se­rad dröm om att gö­ra sin egen grej just nu. Kanske för att vi spen­de­rar så myc­ket tid på Instagram och Pin­te­rest, där al­la and­ra ser ut att ha så här­li­ga, fria och kre­a­ti­va liv, sä­ger Pau­li­na.

Tack va­re di­gi­ta­la ka­na­ler som des­sa har vi kun­nat bred­da vårt syn­fält och fått ett föns­ter in i and­ra män­ni­skors liv. Plöts­ligt har vi fri till­gång till en oänd­lig mängd in­spi­ra­tion och in­for­ma­tion, som ock­så kan hjäl­pa oss att se och upp­täc­ka nya möj­lig­he­ter i vå­ra eg­na liv. Kre­a­ti­vi­tet fö­der ny kre­a­ti­vi­tet, och in­spi­re­ran­de be­rät­tel­ser som Pau­li­nas får oss att vå­ga pro­va och ut­fors­ka sa­ker som vi kanske ald­rig an­nars ha­de när­mat oss.

Lou­i­se Ljung­berg, 31, har ock­så en bak­grund in­om pr och kom­mu­ni­ka­tion och job­bar idag som fri­lan­san­de kon­sult in­om di­gi­tal pr och so­ci­a­la me­di­er. Ut­ö­ver det dri­ver hon Instagram­kon­tot @lou­i­selj med över 175 000 föl­ja­re, där hon de­lar med sig av fan­tas­tis­ka bilder av blom­mor, in­red­ning och vack­ra ting ur var­da­gen. Det sto­ra in­tres­set för blom­mor tog fart på rik­tigt för un­ge­fär fy­ra år se­dan, tack va­re en upp­täckt på just Instagram.

– Då var Instagram fort­fa­ran­de re­la­tivt nytt, och jag kom över en fan­tas­tisk blom­bild av den ame­ri­kans­ka flo­ris­ten Amy Mer­rick (@amy_­mer­rick). Jag kän­de stark in­spi­ra­tion, och bör­ja­de där­för ut­fors­ka min egen vi­su­el­la es­te­tik och ex­pe­ri­men­te­ra­de med mo­bil­ka­me­ran. Jag gjor­de det till en en­kel pro­cess, och fo­ku­se­ra­de på allt

i min när­het som jag fann vac­kert.

Lou­i­se fo­tar näs­tan al­la bilder med sin mo­bil­ka­me­ra och an­ser att nyc­keln till fram­gång är bra na­tur­ligt ljus, rätt kom­po­si­tion, skär­pa och kon­trast – och att va­ra kon­se­kvent i sitt bild­språk. Att tes­ta sig fram, för att ta re­da på vil­ka bilder som upp­skat­tas och ska­par en­ga­ge­mang bland föl­jar­na, har hjälpt hen­ne att för­stå vad som fun­kar och in­te fun­kar i so­ci­a­la me­di­er. Nå­got som hon ock­så har haft stor nyt­ta av i sin kar­riär. Även om hon ibland sam­ar­be­tar med fö­re­tag för att ta fram in­ne­håll till de­ras so­ci­a­la me­di­e­ka­na­ler fö­re­drar hon att ut­fors­ka si­na flo­rist­ta­lang­er på fri­ti­den.

– Mitt blo­m­in­tres­se är fort­fa­ran­de över­vä­gan­de ba­ra ett in­tres­se, och på nå­got sätt gil­lar jag att ha det så. Jag vill in­te läg­ga för myc­ket vär­de­ring­ar och pre­sta­tion i det – då kan jag kän­na att det dödar kre­a­ti­vi­te­ten.

Den di­gi­ta­la ut­veck­ling­en har ba­nat väg för en enorm ska­pargläd­je och har gett oss en ovär­der­lig platt­form för att för­med­la det per­son­li­ga ut­tryc­ket. Ba­ra det fak­tum att vi idag har mo­bil­ka­me­ror som kan ta bilder av när­mast pro­fes­sio­nell kva­li­tet är en fan­tas­tisk dörr­öpp­na­re. Det be­ty­der att vem helst kan gö­ra sig själv och det in­ne­håll man de­lar till­gäng­ligt för he­la värl­den att upp­täc­ka.

En an­nan In stag ra­min­spi­ra­tör är So­fia Wood (@ so­fi­a_wood), som pre­cis har läm­nat en ti­o­å­rig an­ställ­ning på Filip­pa K för ett jobb som so­ci­a­la me­di­er-an­sva­rig på H&M New Business. Hen­nes pas­sion är mat­lag­ning – mesta­dels ve­ge­ta­risk – och av det slaget som går att fros­sa i med en­bart ögat. Hon pos­tar bilder av ru­sti­ka hem­la­ga­de rät­ter och fi­na duk­ning­ar i sitt flö­de, och de­lar med sig av re­cep­ten i blog­gen Chez Wood. Pre­cis som Lou­i­se do­ku­men­te­rar So­fia sitt in­tres­se med mo­bi­len.

Jag tror att vi kvin­nor verk­li­gen har va­rit bra på att in­spi­re­ra varand­ra

– Den är så pass bra att jag in­te tyc­ker att det är värt att krång­la med system­ka­me­ran i var­da­gen. Just en­kel­het och till­gäng­lig­het är vik­tigt för att jag ska kun­na gö­ra det här – jag rod­dar ju ett hel­tids­jobb och en fa­milj med två barn vid si­dan om. Men jag ska in­te stic­ka un­der stol med att fo­tot är jät­te­vik­tigt. Blir in­te bil­den bra de­lar jag in­te rät­ten, be­rät­tar hon.

För So­fia är di­a­lo­gen och en­ga­ge­mang­et som so­ci­a­la me­di­er tillå­ter he­la loc­kel­sen med att de­la med sig, och hon be­rät­tar att hon in­te skul­le pub­li­ce­ra in­ne­håll om hon in­te viss­te att det fanns en in­tres­se­rad mot­ta­ga­re. Sam­ti­digt har den kre­a­ti­vi­tet som mat­in­tres­set in­ne­bär, och do­ku­men­te­ran­det av det, bli­vit ett vik­tigt kom­ple­ment till kar­riä­ren i mo­debran­schen. För trots att hon job­bar med ska­pan­de i sitt van­li­ga ar­be­te be­hö­ver hon bå­da de­lar­na i sin var­dag.

– Att ba­ra job­ba räc­ker in­te för att jag ska kän­na mig till­freds­ställd. Men att va­ra kre­a­tiv på fri­ti­den gör mig ock­så bätt­re på att va­ra det i mitt ar­be­te, och vice ver­sa. Jag tän­ker att kre­a­ti­vi­tet, och att äg­na sig åt este­tis­ka sa­ker, ba­ra stärks och närs ju mer tid man äg­nar åt det.

Ge­nom ma­ten och Instagram har So­fia bå­de knu­tit nya jobb­kon­tak­ter och väs­sat sin för­stå­el­se för so­ci­a­la me­di­er – vil­ket ju ock­så har bli­vit hen­nes pro­fes­sio­nel­la fo­kus. Det som från bör­jan var ett privat nö­je, och ett ut­lopp för en stark kre­a­ti­vi­tet och este­tisk driv­kraft, har där­med ock­så hjälpt hen­ne att nå läng­re och hit­ta ny rikt­ning i kar­riä­ren.

– Jag tror att vi kvin­nor verk­li­gen har va­rit bra på att in­spi­re­ra varand­ra till att se att man in­te en­bart be­hö­ver äg­na sig åt en sak, ut­an att man fak­tiskt kan pro­va många oli­ka. Jag kän­ner mig själv su­perin­spi­re­rad av de kvin­nor jag kän­ner som nu­me­ra är mång­syss­la­re och som skräd­dar­syr sin egen till­va­ro för att pas­sa just dem och de­ras passioner.

Så, var­för in­te lå­ta 2017 bli året då vi in­spi­re­rar varand­ra till att ta kli­vet upp på näs­ta trapp­steg – där vi blir allt vi kan va­ra, och li­te till.

Al­la and­ra ser ut att ha så här­li­ga, fria och kre­a­ti­va liv

Lou­i­se Ljung­bergs fan­tas­tis­ka blom­bil­der har gjort suc­cé på Instagram ge­nom kon­tot @lou­i­selj.

Tack va­re sitt in­tres­se har So­fia Wood (till väns­ter) od­lat en ny kar­riär kopp­lad till so­ci­a­la me­di­er.

Se­dan star­ten 2012 har Pau­li­na Liff­ner von Sydows fö­re­tag Litt­le Liff­ner bli­vit en mo­de­ak­tör att räk­na med, som bland an­nat har sam­ar­be­tat med Net-a-por­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.