Oli­ka ty­per av kär­l­pro­blem

Plaza Kvinna - - FENOMEN -

Åder­nät: Kal­las även för spi­der ve­ins och är 1–3 mm tunna spin­del­näts­lik­nan­de åd­ror i hu­den vars upp­komst in­te är helt känd. 80 % av al­la vux­na per­so­ner har åder­nät och de upp­levs som ett kos­me­tiskt pro­blem och ald­rig smärt­sam­ma.

Åder­bråck: Upp­står ge­nom att venklaf­far­na i be­nens yt­li­ga ven­stam­mar in­te hål­ler tätt och bör­jar läc­ka. Då sti­ger tryc­ket och en ökad mängd blod sam­las i kär­let som då blir syn­ligt för ögat som 3–4 mm vi­da sling­ran­de åd­ror pre­cis un­der hu­den. Symp­to­men kan upp­stå i form av tyngd­käns­la, smär­ta, svull­nad och i säll­syn­ta fall även ek­sem, ben­sår och hud­för­änd­ring­ar.

Kärl­brist­ning­ar: Är ett sam­lings­namn för åder­nät och yt­li­ga brust­na blod­kärl som är små kärl/ve­ner i stor­le­ken 0,1–2 mm som syns ge­nom hu­den.

Det bäs­ta sät­tet att und­vi­ka åder­bråck är att väl­ja si­na för­äld­rar

98

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.