7 tips för ett ef­fek­tivt löp­steg

Plaza Kvinna - - MIN TRÄNING -

Att springa är in­te ba­ra en frå­ga om att ha bra kon­di­tion, starkt hjär­ta och kraft­ful­la lung­or, ut­an ock­så om tek­nik, vil­ket of­ta glöms bort. En bra tek­nik an­pas­sad ef­ter din kropp, ditt löp­steg och ditt mål med löp­ning­en kom­mer att mins­ka ris­ken att du får ont när du spring­er och gö­ra att du or­kar mer ef­tersom du spa­rar på ener­gin. För var­je op­ti­malt steg du tar fram­åt, desto ef­fek­ti­va­re blir du.

1. Ar­be­ta med sträckt kropp så att du in­te blir sit­tan­de i höf­ten. 2. Rik­ta kraf­ten fram­åt och in­te upp­åt. Du ska in­te stud­sa fram. 3. Pres­sa kraf­ten fram­åt istäl­let för att dra dig fram­åt. 4. Strä­va ef­ter en stolt håll­ning i brös­tet. 5. Spet­sa for­men på knä­et på vägen fram i pend­ling­en. 6. Lan­da med fo­ten un­der dig och in­te fram­för dig. 7. Sätt i fram­fo­ten först el­ler he­la fo­ten, lan­da in­te på hä­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.