För­änd­ring är bra

Plaza Kvinna - - INNEHÁLL -

mås­te vi vå­ga släp­pa ta­get, klip­pa ban­det och För att ut­veck­las rö­ra oss fram­åt. Det är ba­ra en av de sa­ker jag har lärt mig av al­la fram­gångs­ri­ka kvin­nor jag har haft möj­lig­he­ten att träf­fa och lä­ra kän­na un­der årens lopp. Att för­änd­ring är bra är ock­så ett mant­ra de gär­na släng­er sig med. På nå­got sätt är det som att kly­schan stäm­mer: det är in­te må­let som är hu­vud­sa­ken – det är vägen dit. Och nu när jag nått mitt mål och mer där­till är det dags för en för­änd­ring även för min del. Det här blir mitt sista num­mer som chefre­dak­tör för Pla­za Kvin­na.

Den­na tid­ning har va­rit mitt bräns­le un­der när­ma­re sex års tid och gett mig fan­tas­tis­ka ut­veck­lings­möj­lig­he­ter – en re­sa som bör­ja­de med rol­len som mo­de­as­si­stent, vi­da­re till mo­de­re­dak­tör, mo­de- och skön­hets­chef och som nu till sist run­das av i rol­len som chefre­dak­tör. Jag har minst sagt ut­veck­lats och sett al­la si­dor av en tid­nings­pro­duk­tion! Dröm­mar flyt­tas, sta­kas ut och upp­fylls. Och så bör­jar det om igen. Tack­sam­het är ba­ra för­nam­net, men nu är det dags att vän­da blad. En ut­ma­ning har gnagt i mig un­der en tid och nu är jag mer re­do än nå­gon­sin. Vart jag tar vägen? Det får ni se, men jag kom­mer att fort­sät­ta fi­gu­re­ra i tid­nings­hyl­lan.

Jag är mer än stolt över den re­sa som Pla­za Kvin­na har gjort och nu mer än nå­gon­sin när nya pla­za­kvin­na.com har re­lan­se­rats. Mis­sa in­te att spa­na in den nya saj­ten! Min­ne­na är många och jag ler åt tan­ken på den da­gen jag klev in på re­dak­tio­nen, ung och hung­rig. In­te desto mind­re minns jag al­la re­sor värl­den över – men det jag tar med mig mest är den gir­l­po­wer-an­da som präg­lar den här tid­ning­en. Tack för det Ce­ci­lia Pers­son, Moa Dun­falk, Su­san­ne Bar­ne­kow, Jennifer Winston, Eb­ba Bengts­son och He­le­na Johns­son.

Med det sagt tyc­ker jag du ska nju­ta av num­ret i din hand som in­ne­hål­ler allt från en om­fat­tan­de in­ter­vju med in­spi­re­ran­de Na­ta­lia Br­ze­zin­ski, som sät­ter Sve­ri­ge på kar­tan i sin roll som in­of­fi­ci­ell am­bas­sa­dör för det svens­ka te­chund­ret, till sä­song­ens mo­de­al­fa­bet A–Ö och kvin­nor­na som del­vis tack va­re di­gi­ta­la ka­na­ler lyc­kats upp­fyl­la si­na dröm­mar. Möj­lig­he­ter­na till ut­veck­ling och själv­för­verk­li­gan­de är idag nästin­till oänd­li­ga om du ba­ra väl­jer att vå­ga. Slu­ta dröm­ma och bör­ja gö­ra, helt en­kelt.

emi­lia klang chefre­dak­tör emi­[email protected]­za­kvin­na.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.