3 x svens­ka re­gis­sö­rer

Plaza Kvinna - - JUST NU -

SAMEBLOD Pre­miär 3 mars Re­gis­sö­ren Aman­da Ker­nells lång­films­de­but har pri­sats på filmfes­ti­va­ler värl­den över – många upp­skat­tar att ock­så få se en mörk si­da av Sve­ri­ges histo­ria. Den då blott 17-åri­ga de­bu­tan­ten Le­ne Ce­ci­lia Spar­rok por­trät­te­rar syd­sa­mis­ka El­le-Mar­ja i 30-ta­lets Sve­ri­ge och hen­nes sö­kan­de ef­ter till­hö­rig­het som kan­tas av ras­bi­o­lo­gi och ra­sism.

LI­FE Pre­miär 24 mars Den svens­ke re­gis­sö­ren Da­ni­el Espi­no­sa fort­sät­ter att kam­ma hem sto­ra film­sats­ning­ar och tunga Hol­ly­wood­namn – ef­ter Snab­ba cash och Sa­fe­house tar han åter­i­gen plats i fin­rum­men. I sin nya sci-fi-thril­ler skic­kar han ut Ja­ke Gyl­len­haal, Ryan Reynolds och Re­bec­ca Fergu­son i rym­den för att un­der­sö­ka om det finns liv på mars.

I CALLED HIM MORGAN Pre­miär 31 mars Mitt un­der en på­gåen­de spel­ning i New York 1972 mör­da­des jazz­mu­si­kern Lee Morgan på sce­nen. Bakom vap­net som av­slu­ta­de li­vet för den inflytelserika mu­si­kern stod ing­en mind­re än hans sam­bo He­len. I den här do­ku­men­tä­ren skild­rar Kasper Collin pa­rets histo­ria, som be­rät­ta­des av He­len ba­ra en må­nad in­nan hon gick bort 1996.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.