Skön­het

Plaza Kvinna - - MODE -

Dags att åter väc­ka krop­pen till liv ef­ter årets mör­kas­te må­na­der. Änt­li­gen bör­jar vi se dags­ljus igen – och med det blomst­rar åter­i­gen vårt brin­nan­de skön­hets­in­tres­se. På si­dan 107 gui­dar vi dig till hur du ra­mar in an­sik­tet med snyg­gas­te bry­nen och på si­dan 100 re­spek­ti­ve 90 hit­tar du vå­rens star­kas­te hår­spray­er och mark­na­dens bäs­ta trans­pa­ren­ta fix­e­ran­de pu­der. Dess­utom re­der vi ut vad du kan gö­ra för att be­hand­la och bli av med åder­bråck och yt­li­ga blod­kärl. Vi går en strå­lan­de vår till mö­tes!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.