3tips för att nät­ver­ka på so­ci­a­la me­di­er:

Plaza Kvinna - - PORTRÄTT -

1. Var in­te rädd för att de­la. Vis­sa tyc­ker att det är att häv­da sig själv el­ler att skry­ta när man de­lar vem man träf­far el­ler vad man gör. Men jag tyc­ker att de har fel. För mig är det en slags trans­pa­rens och att de­la med sig av kun­skap. Ta del av vad jag gör och skriv till mig! Jag sva­rar näs­tan all­tid per­son­li­gen el­ler föl­jer upp på an­nat sätt om nå­gon skri­ver till mig på Fa­ce­book el­ler Lin­ke­din.

2. Var per­son­lig. Vis­sa fö­re­tags­le­da­re tyc­ker att du ska va­ra pro­fes­sio­nell on­li­ne och in­te blan­da ihop det med ditt per­son­li­ga jag. Men jag tyc­ker att det är ett gam­mal­dags sätt att tän­ka. Det är in­te au­ten­tiskt.

3. Se so­ci­a­la me­di­er som en ge­men­skap och en sym­bol för mo­der­na vär­de­ring­ar – öp­pen­het, till­gång, trans­pa­rens – och om du be­hand­lar det med des­sa vär­de­ring­ar kom­mer du att upp­täc­ka helt nya sätt att en­ga­ge­ra dig med hjälp av so­ci­a­la me­di­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.