Tvill ing­ar­na

22 maj – 21 ju­ni

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Tänk ige­nom sa­ker och ting grund­ligt och me­to­diskt. Bra pe­ri­od för prak­tis­ka be­slut. Ditt en­ga­ge­mang i grup­per och or­ga­ni­sa­tio­ner kan ta en ovän­tad och ny rikt­ning. Nya möj­lig­he­ter kom­mer ge­nom vän­ner. Din topp: 15, 25. Ligg lågt: 1, 2. Må­na­dens råd: Un­derskat­ta in­te vik­ten av ge­men­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.