– PEP PAR KVIN­NOR AT T T JÄNA PEN GAR

Plaza Kvinna - - SISTAORDET -

Mins­ka­de ut­gif­ter el­ler öka­de in­täk­ter – vad ger mest ef­fekt?

– Om man vill kun­na spen­de­ra mer här och nu är det in­täk­ter­na man ska sat­sa på. Men det bäs­ta sät­tet att byg­ga upp en god eko­no­mi är att i förs­ta hand mins­ka ut­gif­ter­na, gär­na i kom­bi­na­tion med öka­de in­koms­ter. Bygg upp en sund eko­no­mi re­dan un­der stu­di­e­ti­den och håll i det! Det är lätt att bör­ja spen­de­ra mer när man bör­jar tjä­na bätt­re. Bör­ja ock­så spa­ra ti­digt även om det är små be­lopp – ju läng­re du spa­rar, desto mer för­rän­tas di­na peng­ar och det blir en po­si­tiv ef­fekt. Det gäl­ler att få in va­nan att all­tid spa­ra. Vad ska man i dags­lä­get in­ve­ste­ra i en­ligt dig?

– Ba­ra i in­du­stri­er och bo­lag som man för­står sig på. Fun­de­ra över vad du själv och and­ra kon­su­me­rar – du kanske har sett att al­la på stan går runt med mug­gar från en viss café­ked­ja, och att det fö­re­ta­get går bra har du sä­kert fat­tat långt in­nan de gråa bank­gub­bar­na. Ta va­ra på den kun­skap du be­sit­ter. In­vest­ment­gu­run War­ren Buf­fett har till ex­em­pel va­rit väl­digt fo­ku­se­rad i sin stra­te­gi ge­nom att ba­ra gå in i sun­da bo­lag som han för­står sig på, och har där­för in­te gått in i någ­ra tek­nik­bo­lag – för han för­står in­te vad de gör. Det finns en ak­ti­e­a­na­ly­ti­ker i oss al­la, ta va­ra på det! Man bru­kar pra­ta om att fär­re kvin­nor tar in el­ler får risk­ka­pi­tal i si­na bo­lag. Stäm­mer det?

– I till ex­em­pel re­tail­bran­schen, som vi ver­kar i med LCC och Flat­te­red, ser man tyd­ligt att män är bätt­re på att ta in ka­pi­tal. Fö­re­tag som NA-KD, Nel­ly och Hap­py Socks, som al­la är star­ta­de av män, har va­rit väl­digt bra på att säl­ja an­de­lar och där­med växt snabbt. Jäm­för det med många svens­ka kläd­mär­ken star­ta­de av kvin­nor som fort­fa­ran­de om­sät­ter 50 mil­jo­ner ef­ter tio år. Nu ge­ne­ra­li­se­rar jag, men jag tror att det del­vis hand­lar om att kvin­nor of­ta vill ha kvar kon­trol­len – man vill gär­na ha bå­de hängs­len och liv­rem. Just att man in­te vå­gar släp­pa på kon­trol­len är ett van­ligt pro­blem som gör att många fö­re­tag in­te väx­er, istäl­let för att man lå­ter and­ra gö­ra det de är bäst på. Ditt bäs­ta fram­gångstips?

– Just att vå­ga fo­ku­se­ra på det man är bäst på och har pas­sion för. Att va­ra prag­ma­tisk och in­se vil­ka ens sva­ga­re si­dor är och se­dan vå­ga släp­pa de de­lar­na för att fo­ku­se­ra på det man tyc­ker är ro­li­gast och det man är bäst på. Då blir det ock­så bäst re­sul­tat. Det här gäl­ler även i kar­riä­ren; det är svårt när man gör allt själv, me­dan med pas­sion blir allt lät­ta­re och ger ock­så bätt­re re­sul­tat. Många frå­gar mig vad de ska sat­sa på och kan be­rät­ta att de över­vä­ger att lä­sa till ju­rist fast de in­te brinner för det, ba­ra för att det ger en hög lön. Då be­rät­tar jag för dem att de in­te kom­mer att få en hög lön som ju­rist om de in­te tyc­ker att ju­ri­dik är kul – det häng­er ihop. Ta re­da på vem du är.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.