HÖGTEKNOLOGISKT UV- SKYDD

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Svens­ka EVY Te­ch­no­lo­gy lig­ger i fram­kant när det kom­mer till sol­skydd och de­ras se­nas­te pro­dukt­till­skott sta­vas an­sikts­mous­se. Ut­ö­ver att den skyd­dar mot för­o­re­nad luft och UV-strå­lar i upp till sex tim­mar (oav­sett bad, svett el­ler hand­dukstork­ning) ger den även in­ten­siv vård och fukt för även de käns­li­gas­te hud­ty­per­na. Daily UV Fa­ce Mous­se, 199 kr. Vel­vet Mat­te Liptint

Den här pro­duk­ten är lätt att ap­pli­ce­ra och in­ne­hål­ler en pig­men­te­rad, täc­kan­de och snabb­tor­kan­de for­mu­la som en­kelt läg­ger sig som en sam­mets­len, jämn hin­na över läp­par­na. Vi­va La Di­vas va­ri­ant sit­ter som ber­get, är helt kladd­fri och trots – el­ler kans­ke tack va­re – att den kan va­ra li­te job­big att få bort når den här bud­getfa­vo­ri­ten upp till full pott! Be­tyg: 5/5 Mel­ted Mat­te Lip­stick

Den krä­mi­gas­te av vå­ra tre test­pro­duk­ter – tor­kar re­la­tivt fort, är lätt att ap­pli­ce­ra och ger en väl­digt snygg och in­ten­siv matt fi­nish. Ef­ter ap­pli­ce­ring smu­lar det in­te ett dugg och man kan länge nju­ta av mju­ka, snyg­ga läp­par in­nan man be­hö­ver bätt­ra på. Det en­da vi kan an­mär­ka på är att den fär­gar av sig nå­got vid be­rö­ring. Be­tyg: 3/5 Ev er­lasting Liquid Lip­stick

Den tun­na ap­pli­ka­torn gör pro­duk­ten lätt att ap­pli­ce­ra och få jämn i kan­ter­na, men man får än­då pas­sa sig li­te så att det in­te blir rän­der. For­mu­lan tor­kar snabbt och kvar blir en snygg färg som in­te klad­dar av sig och som hål­ler länge, men som dock kan upp­le­vas som li­te torr på läp­pen samt bör­jar smu­la gans­ka snabbt. Be­tyg: 4/5

Mi­ni­test: Mat­ta, fly­tan­de longlasting-läpp­stift

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.