Bra öv­ning­ar att ta med sig är till ex­em­pel:

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Knä­böj­ning­ar av oli­ka slag, med el­ler ut­an red­skap som hant­lar, kett­le­bells, boll, skiv­stång el­ler en TRX som man hål­ler sig i. Höft­fäll­ning­ar – med pin­ne, hant­lar, kett­le­bells, boll el­ler skiv­stång, till ex­em­pel ra­ka marklyft där du in­te går ned till gol­vet he­la vägen. Tänk dig att du läg­ger skul­der­bla­den i bak­fic­kan, spänn ma­gen och se till att in­te över­sträc­ka ryg­gen. Rö­rel­sen ut­går från höf­ten och rum­pan trycks bak. Hänga i ett räc­ke – trä­nar grep­pet, ak­ti­ve­rar skul­der­bla­den, spän­ner ma­gen, trä­nar bå­len och he­la krop­pen. Bä­ra sa­ker – till ex­em­pel två tunga hant­lar el­ler kett­le­bells på ra­ka ar­mar över hu­vu­det, på ax­lar­na el­ler häng­an­de i hän­der­na. Tänk på att in­te svan­ka ut­an stäng rev­be­nen ned mot byx­lin­ning­en, spänn rum­pan och ha en stolt håll­ning i brös­tet. Gå till ex­em­pel 3 x 30 me­ter. Kas­ta en tung boll – ned i gol­vet (så kal­lad ballslam), upp på en vägg el­ler åt si­dan in i en vägg. Bra bål­trä­ning där du trä­nar på ro­ta­tion och att sta­bi­li­se­ra rö­rel­sen. Ligg på gol­vet och job­ba med an­spän­ning i ma­gen, till ex­em­pel med ben­sänk­ning­ar, häl­dopp el­ler ba­ra med böj­da ben. Job­ba på att hit­ta ak­ti­ve­ring­en i ma­gen – De­ad bug el­ler Hol­low po­si­tion är två bra öv­ning­ar som även går att avan­ce­ra och gö­ra tyng­re el­ler an­pas­sa och gö­ra lät­ta­re. Om ditt gym har en slä­de: lad­da den med vikt och dra el­ler put­ta den, till ex­em­pel 4 x 25 me­ter. Arm­häv­ning­ar – ska­la ned dem till din ni­vå. Job­ba med he­la krop­pen på tå, mot en upp­höj­ning om du be­hö­ver – du kan till ex­em­pel läg­ga vikt­plat­tor i bröst­höjd el­ler gö­ra dem mot en bänk. Låt arm­bågs­vin­keln föl­ja krop­pen, gå ned så att du nud­dar brös­tet i gol­vet, på bän­ken el­ler vad du nu job­bar emot, och an­vänd tår, mage och lår för att pres­sa dig upp. Dra­göv­ning­ar – oli­ka rod­döv­ning­ar, till ex­em­pel i TRX el­ler skiv­stång el­ler enarms­rodd med han­tel. Nyp åt i ryg­gen och med skul­der­bla­den. Sport-bh, 300 kr, Craft. Trö­ja, 1 400 kr, Filip­pa K. Kett­le­bell, 999 kr, Ca­sall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.