Tv ill ing­ar­na

22 maj–21 ju­ni

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Du får ext­ra ener­gi och kan få myc­ket gjort på kort tid. Ka­na­li­se­ra din ener­gi ge­nom kre­a­ti­va ak­ti­vi­te­ter. Risk för kon­flik­ter i ge­men­ska­pen. Sat­sa på att pra­ta om käns­lor och lös kon­flik­ter. Bra pe­ri­od för per­son­ligt själv­för­verk­li­gan­de. Din topp: 3, 17. Ligg lågt: 12, 27. Må­na­dens råd: Ett gott gräl för­läng­er li­vet!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.