– FÖR SAMMAN DRIVNA KVIN­NOR

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Be­rät­ta om ditt nät­verk Wo­men With!

– I april för­ra året grun­da­de jag Wo­men With, ett nät­verk med syf­te att sam­la ta­lang­ful­la kvin­nor in­om oli­ka bran­scher för att ut­by­ta er­fa­ren­he­ter, in­spi­ra­tion och ent­re­pre­nö­ri­el­la råd. Nät­ver­ket ver­kar i fy­ra for­mer: på Instagram (@ wm­nwith), på Fa­ce­book och i en mind­re grupp som äter mid­da­gar re­gel­bun­det. Mid­da­gar­na väx­er or­ga­niskt ge­nom att al­la får ta med en ny kvinn­lig gäst kom­man­de mid­dag och de in­ne­hål­ler all­tid en in­spi­ra­tions­drag­ning från en spän­nan­de ta­la­re. Den fjär­de for­men är ett event i en stör­re ska­la där jag re­gel­bun­det bju­der in 70–80 per­so­ner. Se­na­re i vår pla­ne­rar jag ett eve­ne­mang på te­mat peng­ar, ak­ti­er och spa­ran­de. Håll ut­kik! Var­för be­hövs nät­verk för kvin­nor?

– Jag kän­de ett be­hov av att sam­la al­la coo­la och in­spi­re­ran­de kvin­nor jag har kon­takt med in­om oli­ka bran­scher och lå­ta dem tea­ma upp till­sam­mans. Vi be­hö­ver kvinn­li­ga fö­re­bil­der i oli­ka rol­ler som lyfts, vi be­hö­ver kvinn­li­ga nät­verk där vi kan öpp­na dör­rar för varand­ra och vi be­hö­ver fler kvin­nor som tar mer plats i led­nings­grup­per. Ut­an des­sa kom­po­nen­ter kom­mer vi ald­rig att få ett jäm­ställt nä­rings­liv. Hur kan man själv lä­ra sig och in­spi­re­ras av and­ra kvin­nor i sin var­dag?

– Håll ut­kik ef­ter kvin­nor du tyc­ker är in­spi­re­ran­de och som du be­und­rar, följ dem i de­ras ka­na­ler, kon­tak­ta dem och bjud dem på lunch. Och om en kvinn­lig kol­le­ga, vän el­ler nå­gon helt ran­dom tjej äger: säg det till hen­ne och ställ frå­gor om hur hon blev så grym. Vi be­hö­ver bli bätt­re på att vå­ga frå­ga och pep­pa varand­ra. Störs­ta in­spi­ra­tions­käl­lan?

– Jag kan omöj­li­gen sä­ga ba­ra en men någ­ra jag be­und­rar myc­ket är som är kvin­nan bakom Börs­ha­jen och som ska­pat sig en egen för­mö­gen­het på bör­sen. Idag spri­der And­ra sin kun­skap till ti­o­tu­sen­tals ak­ti­e­in­tres­se­ra­de per­so­ner samt fö­re­lä­ser i ut­sat­ta om­rå­den om eko­no­misk fri­het. Men ock­så min fö­re det­ta chef som star­tat ett in­vest­ment­bo­lag rik­tat mot kvin­nor med mål att främ­ja kam­pen för ett jäm­ställt nä­rings­liv, samt min pap­pa som all­tid upp­munt­rat mig till att va­ra po­si­tiv, orädd och att ar­be­ta hårt för det jag brin­ner för. Din vik­ti­gas­te lär­dom i li­vet?

– Att va­ra orädd och vå­ga. Det mesta lö­ser sig på vägen men om du in­te vå­gar ta plats och gö­ra det du tror på kom­mer du in­te att bli lyck­lig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.