THERESE HALLBERG

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

FRI­LANS­JOUR­NA­LIST Re­dan som li­ten be­stäm­de hon sig för att hon skul­le bli jour­na­list. Nu har Therese Hallberg ar­be­tat som skön­hets­jour­na­list i tio år.

– Att få fyl­la ett pap­per med ord är det ro­li­gas­te som finns! Ab­so­lut ro­li­gast är att skri­va om hud­vård och få nör­da ner sig i hud­vårdsingre­di­en­ser. Finns det nå­gon ar­ti­kel som du dröm­mer om att få skri­va?

– Min störs­ta girl crush är Gwy­neth Pal­trow. Det ha­de va­rit fan­tas­tiskt ro­ligt att få in­ter­vjua hen­ne om hen­nes egen hud­vårds­se­rie (och an­nat ock­så, så klart!). I det här num­ret har du sla­git hål på häl­so- och skön­hets­my­ter. Vil­ken myt har du själv gått på?

– Att tand­kräm är en bra ak­ne-dö­da­re. På se­mest­rar har jag of­ta ta­git till det­ta trick, men i fram­ti­den ska jag bli bätt­re på att pac­ka med rik­ti­ga ak­ne­pre­pa­rat i stäl­let. Vil­ken myt kän­des bäst att få kull­kas­ta?

– Att frys­ta grön­sa­ker in­ne­hål­ler mind­re nä­ring än färs­ka. Som tids­pres­sad små­barns­mam­ma är frys­ta, för­hac­ka­de mo­röt­ter en rik­tig räd­da­re i nö­den och det känns bra att jag in­te be­rö­var mi­na barn vik­ti­ga nä­rings­äm­nen. Ge oss som­ma­rens bäs­ta skön­hets­tips en­ligt dig!

– Var no­ga med SPF, byt ut ditt pu­der­rou­ge mot ett cré­me­rou­ge (för en na­tur­li­ga­re glöd) och skäm bort din hud och ditt hår med re­gel­bund­na fukt­mas­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.