Läsar­brev

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

på bred front

Hej!

Tack för en mo­de­tid­ning som (änt­li­gen!) går li­te mer på dju­pet! Jag väx­lar mel­lan fle­ra oli­ka ma­ga­sin un­der mi­na re­sor, men tyc­ker att Pla­za Kvin­na lyc­kats bäst med att gö­ra en tid­ning som in­te ba­ra hand­lar om mo­de och skön­het – det är be­fri­an­de. Jag vill gär­na lä­sa mer om kvin­nor i tech-bran­schen. Vil­ka är kvin­nor­na som har höga pos­ter på Goog­le, Fa­ce­book, Spo­ti­fy och Tes­la? Och hur bra (då­li­ga) är des­sa bo­lag på jäm­ställ­da sty­rel­ser? Tack för en bra po­wer­tid­ning, keep up the good work och ni har mig som fast lä­sa­re! /Han­na

Hej Han­na! Vad ro­ligt att du upp­skat­tar bred­den i tid­ning­en! Det är vik­tigt för oss att lyf­ta fram star­ka kvin­nor in­om al­la om­rå­den. Re­dan i näs­ta num­mer kan du lä­sa en lång in­ter­vju med Goog­les Sve­ri­ge­chef An­na Wiklund. Som tack för ditt brev får du sol­skydds­pro­duk­ter från EVY skic­ka­de hem till dig!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.