Att kö­ra en de­tox­kur re­nar din kropp på gif­ti­ga äm­nen

Plaza Kvinna - - FENOMEN -

Tren­den med att de­toxa sin kropp med hjälp av till ex­em­pel te och juice väx­er sig allt star­ka­re. En snabb goog­ling på äm­net ger över 130 mil­jo­ner träf­far. Och att kun­na dric­ka el­ler fas­ta sig till en sun­da­re kropp och ett pig­ga­re sin­ne lå­ter ju onek­li­gen loc­kan­de, men fun­ge­rar det verk­li­gen?

– Nej, det stäm­mer in­te. Gif­ti­ga äm­nen tas om hand av le­ver och nju­rar som ser till att krop­pen blir av med dem. Det som bru­kar be­trak­tas som gif­ti­ga äm­nen är i de fles­ta fall fett­lös­li­ga, vil­ket in­ne­bär att de in­te för­svin­ner om du dric­ker myc­ket, allt­så de­tox­ar, sä­ger Gi­se­la van der Ster, le­gi­ti­me­rad di­e­tist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.