Hå­ret på krop­pen blir gröv­re om du ra­kar dig

Plaza Kvinna - - FENOMEN -

Vin­ter­halv­å­rets bort­glöm­da, mju­ka och ble­ka hårstrån har ef­ter någ­ra vec­kor (och drag med rak­hy­veln) för­vand­lats till be­tyd­ligt mör­ka­re och gröv­re strån. Är re­gel­bun­den rak­ning li­ka med mer hår­växt?

– Rak­ning på­ver­kar in­te hår­säc­ken och där­med in­te hel­ler hur hårstrå­na ut­for­mas. Hår väx­er i oli­ka fa­ser och hår­säc­kar­na sit­ter på oli­ka djup i hu­den, så allt hår är in­te up­pe på hudy­tan sam­ti­digt. Men om du ra­kar av allt hår längs med hudy­tan så kom­mer allt hår upp i sam­ma fas, vil­ket gör att du upp­le­ver att du har fått myc­ket mer hår­växt. Det går li­te att jäm­fö­ra med att klip­pa grä­set. När du ra­kar dig så blir hå­ret som en jämn och tät mat­ta när det väx­er upp, sä­ger An­ni­ca Fors­gren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.