Bir­git­ta Ohls­son

– upp ma­nar t i l l själv­stän­dig­het

Plaza Kvinna - - INSPIRATOR -

Du är ak­tu­ell med din bok Duk­ti­ga flic­kors re­vansch – på vil­ket sätt kan duk­tig­het och pre­sen­ta­tions­krav va­ra ett makt­me­del?

– Den säk­ras­te fe­mi­nis­tis­ka bil­jet­ten till ett bätt­re liv för kvin­nor i al­la län­der, sam­häl­len och kul­tu­rer är att plug­ga hårt i sko­lan. Det­ta gäl­ler oav­sett om du är född i en eu­ro­pe­isk hu­vud­stad el­ler i en fat­tig by på den in­dis­ka lands­byg­den. Flic­kor har bätt­re be­tyg än kil­lar i al­la län­der och nu är det dags för me­ri­to­kra­ti och att vår duk­tig­het får bå­de vär­ma själv­käns­lan ömt och sy­nas i plån­bo­ken.

Hur tyc­ker du att man som kvin­na bör tän­ka kring sin egen eko­no­mi?

– Du be­hö­ver in­te va­ra nå­gon Ma­rie Cu­rie för att in­se att hur myc­ket du spa­rar var­je må­nad av­gör din fram­ti­da eko­no­mis­ka trygg­het. Hur många år du ar­be­tar hel­tid på­ver­kar din pen­sion. Hur länge du ar­be­tar ef­ter pen­sions­ål­dern be­rör din livs­kva­li­tet på ål­derns höst. Hur ti­digt du kom­mer ut på ar­bets­mark­na­den ef­ter ex­a­men syns i pen­sions­ku­ver­tet. Hur myc­ket du och din part­ner väl­jer att de­la på an­svar för hus­hålls­ar­be­te och barn­upp­fost­ran får kon­se­kven­ser för din plån­bok.

Var­för är det vik­tigt att ha ett spar­ka­pi­tal på ban­ken?

– Var­je kvin­na be­hö­ver ett eget eko­no­miskt rum som ba­ra hon för­fo­gar över. Helt en­kelt ett eget dra-åt-hel­ve­te-ka­pi­tal som ba­ra är hen­nes eget. Det hand­lar om att byg­ga upp en buf­fert så att vårt be­ro­en­de av and­ra mins­kar. Det är lät­ta­re att läm­na en då­lig re­la­tion el­ler tas­kig chef om du står på egen fast eko­no­misk mark. En spa­rad slant ger trygg­het. Män­ni­skor som upp­ger att de har lyc­kats byg­ga upp ett eget spa­ran­de är mer be­näg­na gå vi­da­re. Peng­ar in­ne­bär trygg­het.

Finns det nå­got an­nat du skul­le vil­ja upp­ma­na kvin­nor att tän­ka på?

– Gör med­vet­na val! Cur­la in­te kar­lar, välj en jäm­ställd part­ner, känn in­te skuld och säg ja till den makt du önskar. Och fram­förallt: följ din in­re ka­na­ri­e­få­gel. På 1800-ta­let i de brit­tis­ka kol­gru­vor­na när in­dust­ri­a­lis­men väx­te fram bru­ka­de gruv­ar­be­tar­na ta med sig bu­rar med ka­na­ri­e­fåg­lar. När fåg­lar­na tyst­na­de var luf­ten för kvav och de gick upp ur gru­van. Så mås­te duk­ti­ga flic­kor kän­na kring sin duk­tig­het. Vi ger så myc­ket av oss själ­va i re­la­tio­ner, på fö­re­tag och i or­ga­ni­sa­tio­ner. Där­för mås­te vi va­ra på plat­ser där vi kvitt­rar och in­te tyst­nar.

GÖR: Po­li­ti­ker i Li­be­ra­ler­na, riks­dags­le­da­mot och ut­ri­kes­po­li­tisk ta­les­per­son. Är även ak­tu­ell med bo­ken Duk­ti­ga flic­kors re­vansch.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.